پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرییم کردی [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]
چکیده: اهمیت شیر در تغذیه و سلامت انسان ها همواره مورد توجه بوده است و دولت ها عموما به دنبال اعمال سیاست هایی برای تقویت تولید و دسترسی مصرف کنندگان به ویژه گروه های آسیب پذیر همچون کودکان، به شیر بوده اند. در این تحقیق سیاست های حمایتی دولت ایران در تولید شیر طی سال های 94-1379 با استفاده از داده های سری زمانی، عمدتا با روش برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا رابطه بین سیاست های حمایت از تولیدکنندگان شیر به عنوان متغیرهای مستقل و مقدار تولید شیر به عنوان متغیر وابسته را بررسی کنیم. با استفاده از داده های مراکز آماری معتبر داخلی و خارجی و نرم افزار Excel، به محاسبه شاخص PSE پرداخته ایم و با استفاده از نرم افزار10 Eviews آزمون خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) را انجام داده ایم. نتایج نشان می دهد که در این دوره مطالعه، پرداختی های بودجه ای دولت به تولیدکنندگان شیر مثبت بوده است. همچنین از بین سیاست های حمایتی دولت، سیاست یارانه به صنایع فرآوری شیر، یارانه بیمه دام، یارانه واکسن و سرم دامی و یارانه تسهیلات به بخش دام و طیور معنادار و در تولید شیر موثر می باشند. با تکیه بر روابط به دست آمده بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، فرضیه مبنی بر اثر مثبت یارانه به صنایع فرآوری شیر بر تولید شیر، با وقفه تأیید شده است. فرضیه مبنی بر اثر مثبت یارانه بیمه دام بر تولید شیر، تأیید شده است. فرضیه مبنی بر اثر مثبت یارانه واکسن و سرم دامی بر تولید شیر، با وقفه تأیید شده است. فرضیه مبنی بر اثر مثبت یارانه انرژی بر تولید شیر مورد تأیید واقع نشده است. در نهایت، فرضیه مبنی بر اثر مثبت یارانه تسهیلات به بخش دام و طیور بر تولید شیر، با وقفه تأیید شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیاست های حمایت از تولیدکننده #شیر #ایران #شاخص PSE #الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)