پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
طوبی بزرگی پریجا [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه حاضر به برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران از سوی گردشگران ترکیه طی سال های 93ـ1362، با استفاده از داده های سری زمانی پرداخته است. یکی از ارکان توسعه جهانگردی، تقاضای آن است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران از سوی گردشگران ترکیه است. تعداد گردشگران ورودی به ایران از کشور ترکیه به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگری استفاده شده است و اثر متغیر های درآمد ملی سرانه کشور ترکیه، نرخ تورم، نرخ واقعی ارز ، حجم تجارت و متغیر مجازی جنگ به عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. گردشگری از صنایع پرسودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورها با یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. با توجه به اینکه منظور از برآورد تابع تقاضا، تجزیه و تحلیل مقادیر کشش های درآمدی و قیمتی است، بهتر است تابع تقاضای گردشگری به صورت لگاریتم خطی تبدیل شود. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت متغیر درآمد ملی سرانه کشور ترکیه، حجم تجارت و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و متغیر های نرخ تورم و جنگ تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری دارند. در بلند مدت متغیر های درآمد ملی سرانه، نرخ واقعی ارز و حجم تجارت تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. متغیر نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است ولی معنادار نبوده است. متغیر مجازی جنگ نیز تأثیر منفی داشته است. همچنین کشش درآمدی کوتاه مدت بیشتر از بلند مدت است و کشش قیمتی بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. با تکیه بر بر روابط بدست آمده بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل، فرضیه اول مبنی بر اثر مثبت درآمد ملی بر تقاضای توریسم هم در کوتاه مدت و بلند مدت تأیید شده است. فرضیه دوم با این عنوان که نرخ تورم بر تقاضای تورسیم اثر منفی دارد مطابق با مبانی نظری دارای علامت مورد انتظار است در کوتاه مدت تأیید شده و در بلند مدت مورد تأیید واقع نشده است. فرضیه سوم مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول بر تقاضای گردشگری اثر مثبت دارد، در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید شده است. فرضیه چهارم مبنی بر اینکه حجم تجارت بر تقاضای گردشگری اثر مثبت دارد در کوتاه مدت و بلند مدت مورد تأیید واقع شده است. در نهایت، فرضیه پنجم مبنی بر اینکه متغیر مجازی جنگ بر تقاضای گردشگری اثر منفی دارد درکوتاه مدت و بلند مدت مورد تأیید واقع شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تقاضای توریسم #گردشگری #ترکیه #نرخ تورم #الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)