پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد سرحدی جزفتن [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]
چکیده: اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش های گری بکر وارد علم اقتصاد شده و در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند و بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد و جرم، عوامل اقتصادی بر وقوع جرم اثرگذار هستند. مطالعه حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جرم (سرقت) با رویکرد دینامیکی و با روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL ) و برای سال های 1392-1370 تخمین زده شد. داده های مورد نیاز برای انجام این مطالعه از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گرفته شد. در این مطالعه ابتدا آزمون مانایی دیکی فولر برای تعیین مانایی متغیرها انجام شد که نشان داد متغیرهای این تحقیق نامانا هستند. سپس به تخمین کوتاه مدت مدل پرداخته شد بعد از آن جهت بررسی خودهمبستگی باقیمانده ها آزمون لاگرانژ انجام گرفته است و بعد از آن تخمین مدل بلند مدت انجام گرفته است. در انتها نیز تخمین معادله تصحیح خطا انجام شد که نشان داد متغیرها با چه ضریبی به سمت تعادل بلند مدت در حرکت هستند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت صنعتی شدن، بیکاری، نابرابری درآمدی، فقر، تورم، جمعیت اثر مثبتی روی جرم(سرقت) دارند که نشان می دهد با افزایش این متغیرها ارتکاب جرم نیز در کشور افزایش می یابد. اما در کوتاه مدت متغیر فقر و نابرابری درآمدی اثر منفی بر جرم دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اقتصاد جرم #نابرابری درآمدی #فقر #خود توضیح برداری با وقفه های گسترده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)