پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سمیرا رضایی طرقی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: در دنیای امروزه شرکت های کارگزاری بورس نقش مهمی در گردش سرمایه و تخصیص بهینه آن دارند و تلاش می کنند که سرمایه های غیر کارا را به بخش های مولد اقتصاد هدایت کنند. یکی از دغدغه های اصلی این شرکت های کارگزاری بورس رقابت با یکدیگر در جذب مشتری و به عبارتی جذب سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر بر وفاداری مشتری در بازارهای رقابتی امروز امری حیاتی است و نقش تعیین کننده ای در افزایش سود و داشتن روابط بلندمدت با مشتریان و در نهایت پیشبرد اهداف متعالی سازمان ها ایفا می کند. بنابراین، درک رفتار مشتری اهمیت بیشتری یافته و یکی از چالش های بزرگ شرکت های امروزی، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز میان گروه های مختلف مشتریان و طبقه بندی آن هاست. بدین ترتیب با طبقه بندی مشتریان براساس پارامترهای موثر بر رفتار مشتری و داشتن اطلاعات کافی در حوزه وفاداری مشتری و انتخاب استراتژی های بازاریابی مناسب برای هر گروه از مشتریان حائز اهمیت است. در این راستا، ابتدا با توجه به تحقیقات صورت گرفته در زمینه طبقه بندی مشتریان و شناخت و سنجش رضایت مشتری روشی برای طبقه بندی مشتریان بر مبنای تئوری راف ارائه شده است که با استفاده از این تئوری الگوهای ثابتی به عنوان یک قاعده حاکم بر رفتار مشتریان پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که سنجش درجه وفاداری مشتریان به هر یک از عوامل ادراکی در این تحقیق با ابزار جدید شاخص مروجان (NPS) بر روی 407 مشتریان که به طور تصادفی در طول دوره 3 ماهه از تاریخ 97/4/1 تا تاریخ 97/6/1 از شرکت کارگزاری مفید دریافت شدند. این اطلاعات به عنوان ورودی نرم افزار Rosetta قرار گرفتند. بر مبنای نتایج تحقیق حاصل از نرم افزار6 قاعده مستخرج با ضریب قطعیت بالا بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری راف #سنجش رضایت مشتریان #سیستم زبانی #تئوری شاخص مروجان خاص #فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)