پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ابراهیم فرقانی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: عناصر آمیخته بازاریابی مجموعه های از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که سازمان آنها را برای رسیدن به اهداف بازاریابی در بازار هدف و پاسخگویی به نیاز مشتریان ترکیب می کند. این عناصر مهمترین عواملی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به فروش و سودآوری به آن توجه می کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان می باشد و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها به کمک تئوری مجموعه راف و نرم افزار Rosetta پنج قاعده حاکم بر رفتار مشتریان به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان، شناسائی و استخراج شده اند. سپس نمودار درختی حاصل از داده ها به وسیله نرم افزار rapidminer بدست آمد و نتایج آن ها با قوانین استخراج شده از تئوری راف مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تلفیق تکنیک فازی کلامی دوتایی و تئوری مجموعه راف استفاده شده است. این مطالعه از نوع مطالعات موردی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای در شهر تهران بوده است که در حدود 625 نفر برآورد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آمیخته بازاریابی #مجموعه تئوری راف #نمودار درختی #فازی 2 tuple #رفتار مشتریان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)