پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
امیرحسین داستان [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، محمد نیرومند سروندانی [استاد مشاور]
چکیده: تحقیق حاضر به منظور، مقایسه اثربخشی دو پرتکل تمرینی ورزش هوازی و ورزش مقاومتی بر درمان افراد وابسته به نیکوتین انجام پذیرفت است. بدین منظور ازمیان جامعه آماری شامل کلیه افرادی که به منظور ترک مواد مخدر به 3 کمپ موجود در شهرستان کهگیلویه مراجعه نموده سابقه ترک سیگار داشتند، و با توجه به امکانات کمپ های ترک مواد مخدربه 3 گروه، شامل گروه کنترل ، گروه ورزش هوازی و ورزش مقاومتی انتخاب شدند. برای اجرای این تحقیق، روش تحقیق نیمه تجربی شامل طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته شد. ابتدا پرسش نامه عمومی و رضایت نامه توسط آزمودنی ها تکمیل شد و اطلاعاتی در خصوص مراحل مختلف تحقیق در اختیار آن ها قرار گرفت.در ابتدا 1 نوبت خون از هر 3 گروه به عنوان پیش آزمون گرفته شد، سپس پرتوکل هوازی به صورت پیش رونده که درابتدا با 50% HR max شروع و درانتها 75% HR max خاتمه می یابد و پروتکل تمرین هوازی برای گروه هوازی به صورت شش هفته تمرین، هر هفته 4 جلسه ومدت تمرین هرجلسه 60 دقیقه و محتوای هر جلسه تمرین شامل 10 دقیقه گرم کردن، 10 دقیقه نرمش های سوئدی، 35 دقیقه تمرین اصلی و 5 دقیقه برگشت به حالت اولیه بود، اجرا شد.پروتوکل مقاومتی به صورت پیش رونده که در ابتدااز 1ست با 50% RM 1شروع و در انتها به3ست به 75% RM 1ختم شد و پرتوکل ورزش مقاومتی شامل تمرینات عمومی کل بدن مثل اسکات، پرس سینه، ردیف پشت خم، جلو بازو، ددلیف رومانی و زیر بغل پاروئی که به صورت پیش رونده از 50% RM 1شروع و به 75% RM 1ختم شد.فاصله ی بین ست ها 2.5 دقیقه که به مروراین مدت زمان کاهش یافت. در گروه کنترل هم هیچ تمرینی انجام نگرفت. در پایان دوباره خون گیری به عنوان پس آزمون صورت گرفت. در پایان اطلاعات با نرم افزار spss نسخه 16 و اکسل 2010 تجزیه و تحلیل شدند. آزمون های فرضیات تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) و آزمون T زوجی صورت پذیرفت. سطح معنا داری قبول یا رد فرضیه در تمام تحلیل های اماری 0.05 > P در نظرگرفته شد. نتایج نشان داد که گروه های که فعالیت بدنی داشتن اثر درمانی بیشتری داشته است، اما تفاوت معناداری بین دو پروتکل تمرینی مشاهده نشد. از تحقیق اینطور اسنتنباط می شود که انجام فعالیت ورزشی به عنوان یک روش غیر دارویی با داشتن عوارض بسیارکم می تواند به درمان افراد وابسته به نیکوتین کمک کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیکوتین #سیگار #ورزش هوازی #ورزش مقاومتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)