پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه اردکانی زاده [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تعاملات أفقی و تعهد تیمی با نقش میانجی انسجام تیمی در تیم های ورزشی شهرستان دامغان و شاهرود انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گرداوری اطلاعات تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد .شیوه جمع‌آوری داده‌ها میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تیم های ورزشی(رشته های تیمی) شهرستان دامغان و شاهرود می باشد که بر اساس جدول مورگان 152 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده اند. روش نمونه گیری محقق نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. پرسشنامه تحقیق، حاوی چهار قسمت سؤالات: ویژگی های جمعیت شناختی، ارتباط افقی، تعهد تیمی و انسجام تیمی بوده است. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد تمام فرضیات تحقیق تأیید شد و بنابراین می توان نتیجه گرفت که ارتباطات افقی مستقیما بر تعهد عاطفی تیم و به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر متغیر میانجی نیز بر تعهد عاطفی تیم تأثیرگذار است که با توجه به خروجی آماری، به صورت مستقیم، 17 درصد و به صورت غیرمستقیم به میزان 10 درصد از تغییرات تعهد عاطفی را تبیین می کند. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که اگر به منظور کارایی ارتباطات افقی و انسجام تیمی، برنامه مناسبی طراحی و تدوین شود، یک ورزشکار متعهد بیش از حد انتظار کارایی خواهد داشت و همه وظایف و مسئولیت های خود را با اشتیاق انجام خواهد داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتباط افقی #تعهد تیمی #انسجام تیمی #تیم های ورزشی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)