پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسینعلی دهباشی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده: بهره وری داوطلبان ورزشی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور تحقق اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه بر شمرده اند. از طرفی یکی از کارکردهای عمومی سازمان ها جامعه پذیری کارکنان تازه وارد است و هدف اصلی جامعه پذیری سازمانی انتقال اطلاعات مرتبط با شغل و وظیفه به عضو جدید سازمان می باشد. بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی بر بهره وری داوطلبان ورزشی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را داوطلبان فعال در هیات های ورزشی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 تشکیل می دادند و برای برآورد حجم نمونه از نرم‌افزار تعیین حجم نمونه جی پاور استفاده و درنهایت تجزیه‌وتحلیل بر روی (N=159) نفر صورت پذیرفت. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌های جامعه‌پذیری سازمانی بر پایه مدل تائورمینا (1998)، پرسش‌نامه بهره‌وری هرسی و گلداسمیت(1994) و پرسش‌نامه رفتارشهروندی جونگ و یونگ(2015) استفاده شد برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور استفاده گردید. لازم به ذکر است برای تجزیه‌وتحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم‌افزارهای SPSS و SMART-PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد جامعه پذیری سازمانی بر بهره وری و رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معناداری دارد همچنین رفتار شهروندی بر بهره وری تاثیر مثبت و معناداری دارد و رفتار شهروندی نقش میانجی در رابطه بین جامعه پذیری و بهره وری سازمانی دارد. بنابراین به مدیران و مسئولان ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی که در این حوزه فعالیت دارند پیشنهاد می‌شود که دوره های مدیریت داوطلبی برای روسای هیات های ورزشی در نظر گرفته شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: جامعه‌پذیری‌سازمانی #بهره‌وری #رفتارشهروندی #داوطلبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)