پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
جواد قاسمی روشناوند [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزی انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مسئولین، مشاوران و کارشناسان خبره معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، دبیران با تجربه تربیت‌بدنی و تمامی کسانی بود که به نوعی از ورزش دانش آموزی اطلاعات داشته و یا در این موضوع ذی نفع بودند. از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 14 مصاحبه-ی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استراس و کوربین با استفاده از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد که حاصل آن، استخراج 172 مفهوم، 32 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی بود. نتایج نشان داد به‌منظور توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی باید 13 عامل یادشده به‌عنوان مؤلفه های کلیدی مورد توجه قرار گیرد که ارتباط بین آن ها در قالب مدل نهایی پژوهش ارائه شده است. در این مدل، توسعه مشارکت فرابخشی با مقولات فرعی حوزه های مشارکت کارکنان، گروه های هدف و فرصت های موجود به‌عنوان مقوله اصلی یا پدیده محوری انتخاب شد که به‌عنوان یک متغیر وابسته تحت تأثیر شرایطی مانند اسناد بالادستی، تعارضات اجرایی، نبود تفکر استراتژیک، چندگانگی نهادهای تصمیم گیرنده، بی‌عدالتی توزیعی، کارکرد نهادهای حاکمیتی، تسهیل کننده های محتوایی، جهت‌گیری رسانه، عوامل اجتماعی و سازمانی قرار دارد. از طرفی تحقق پدیده‌ی توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی می‌تواند منجر به پیامد خاصی با عنوان سلامت و موفقیت اجتماعی شود، البته تحقق این امر، علاوه بر توجه به عوامل علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر منوط به ایجاد پیش‌زمینه‌های رسمی مشارکت، فرهنگ سازی مشارکت و طراحی نظام مشارکت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مشارکت #روش کیفی #گراندد تئوری #ورزش تربیتی #همکاری بین سازمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)