پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
کیمیا کمالی [پدیدآور اصلی]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: محدوده نمکزار در جنوب ترود واقع شده و بخشی از زون ترود-چاه شیرین و ایالت فلززایی سبزوار می باشد؛ که اندیس ها و معادن مختلفی نظیر مس، سرب و روی، مس- طلا و کرومیت در آن تشکیل شده است. از آنجا که بخش عمده محدوده معدنی در مناطق کویری و آبرفتی واقع شده، لذا از تصاویر ماهواره ای استفاده نشده است. مطالعات حاصل از نقشه 1:5000 زمین شناسی نشان می-دهد کانی سازی در دو زون، یکی در قسمت مرکزی (زون کانی سازی A) و جنوب شرقی محدوده (زون کانی سازی B) در سنگ میزبان شیل و توف ماسه ای ائوسن تشکیل شده است و احتمال دگرسانی ناحیه ای کربناتی- زئولیتی در آن وجود دارد. با توجه به اهمیت کانی سازی زون A، مطالعات تکمیلی تر بر روی این زون در اولویت است و تعداد 24 ترانشه اکتشافی (بیش از 6000 متر مکعب) برای تعیین گسترش طولی و عرضی ماده معدنی طراحی و حفر شد. مطالعات در محدوده معدنی زون مرکزی نشان داد کانی سازی مس اکسیدی- سولفیدی می باشد به صورت رگه و رگچه ای و پرکننده حفرات و فضاهای خالی در سنگ میزبان شیلی واقع شده است. به منظور تعیین عیار و نوع کانی سازی ماده معدنی مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک و صیقلی و آنالیزهای شیمیایی XRD و ICP-OES انجام شد. حاصل این مطالعات نشان داد عیار قابل توجهی از مس همراه با مقادیری نقره در منطقه حضور دارد؛ که به صورت کانی های مالاکیت و آزوریت و به مقدار کمتر کالکوسیت و مس خالص می باشد و بصورت رگه و رگچه ای و پرکننده حفرات واقع شده است. با توجه به عدم امکان مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیک جهت تعیین نقاط حفاری از مطالعات زمین شناسی و مشاهدات عینی صحرایی کمک گرفته شد. بر اساس مطالعات زمین شناسی حاصل از ترانشه ها و با توجه به امتداد، ضخامت و عمق ترانشه ها، مدل فرضی و سه بعدی از رگه معدنی ساخته شد. بر مبنای این مطالعات هشت گمانه اکتشافی (با زوایای 90 و 60 درجه) طراحی گردید؛ که با توجه به محدودیت زمانی تنها شش گمانه قائم حفاری شد. بیش از 170 متر حفاری به روش مغزه گیری در منطقه صورت گرفت و حاصل این مطالعات برای تخمین ذخیره بررسی شده است. از نتایج حاصل از نقشه توپوگرافی و مغزه های حفاری در محاسبه ذخیره به روش مقاطع قائم، محاسبات هندسی، پلی گون بندی و … استفاده شد. با توجه به این مطالعات، کل ذخیره به دست-آمده تقریبا برابر 400 هزار تن می باشد. ذخیره قطعی محدوده نیز بر اساس مطالعات فعلی تقریبا برابر با 150 هزار تن مس با عیار متوسط 44/0 درصد مس و ذخیره احتمالی آن تقریبا برابر با 250 هزار تن می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس #ذخایر تیپ مانتو #ترود #DATAMINE
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)