پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسن خسرجی نژاد [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، محمد رداد[استاد مشاور]
چکیده: استفاده از داده های لرزه ای می تواند در شرایط ایده آل اطلاعات تحت الارضی زیادی از وضعیت ساختاری نفتگیرها و خواص مخزنی سنگ های مخزن را فراهم سازد. کانال های مدفون به عنوان پدیده های زمین شناسی قابل توجهی محسوب می شوند که می تواند علاوه بر دارا بودن پتانسیل مخزنی، دارای مخاطراتی در حفاری باشد که باید قبل از حفاری بر روی داده های لرزه ای شناسایی شوند. بنابراین شناسایی کانال های مدفون می توانند مهم و ضروری باشند. تبدیل موجک پیوسته (CWT)، یکی از روش های تجزیه طیفی برای تحلیل سیگنال ناپایداربه منظوردست یافتن به قدرت تفکیک زمانی و فرکانسی بهتر سیگنال است. در این تحقیق تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس های 20، 25 ،30 ، 35، 40 و 45 هرتز روی افق به دست آمده از داده لرزه ای واقعی اعمال شده و سپس بر روی هرکدام از این فرکانس ها، نشانگرهای لبه یابی مناسب جهت شناسایی کانال مدفون مانند: نشانگرهای انرژی، دامنه لحظه ای، میانگین ریشه مربعات دامنه، پرویت، فیلترگربس، Similarity، Semblance ، واریانس ماتریس هم رخداد سطح خاکستری و شیب انحنا اعمال شده است که از بین آن ها تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس های 25، 35 و 45 انتخاب شده (همراه با اعمال نشانگرهای مذکور) و سپس با استفاده از روش RGB برای ترکیب فرکانس های مختلف یک نشانگر وهمچنین نشانگرهای مختلف برای چند فرکانس استفاده شده است و برای ترکیب افق های حاوی بیش از سه عدد، فرکانس تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته (همراه با اعمال نشانگرهای مذکور) روشPCA به کار برده شده است که با هر دو روش ترکیب توانستیم بافت داخلی کانال مدفون از بافت خارجی آن به صورت متمایز مشاهده شود و در نتیجه مرزهای کانال مدفون به طور واضح از سایر نقاط قابل تفکیک شوند علاوه بر آن کراس اسپیلی کانال مدفون با درجه وضوح بیشتری قابل رویت شده اند. که این روش پیشنهادی می تواند به عنوان جایگزینی برای روش مرسوم شناسایی کانال مدفون در نظر گرفته شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانال مدفون #تبدیل موجک پیوسته #نشانگرهای لرزه ای #RGB #PCA
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)