پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم نوروزپناه مالوانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، احمد مرتضوی [استاد مشاور]
چکیده: نفت‌گیرهای چینه‌ای بوسیله ته‌نشست رسوبات در کف حوضه‌های رودخانه‌ای و دریایی، از جنس کربناته و ماسه‌سنگ تشکیل خواهند شد. از نمونه بارز کانال‌های چینه‌ای می‌توان به تله‌های موجود در دوره کرتاسه که از ته نشست رسوبات ماسه‌ای و کربناته تشکیل شده‌است، اشاره کرد. در جنوب غرب فروافتادگی دزفول (در دشت آبادان)، در میدان نفتی مورد بررسی، نفت‌گیرهای یافت شده تماما ساختاری بوده‌است. برای شناسایی نفت‌گیر چینه‌ای محدوده مورد مطالعه، می‌توان داده‌های سه بعدی لرزه‌ای بازتابی را توسط نشانگرهای لرزه‌ای مورد پردازش قرار داد. نفت‌گیرها، هندسه متفاوتی دارند اما اغلب در داده‌های لرزه‌ای به شکل ناودیس دیده می‌شوند. نشانگرهای لرزه‌ای از جمله روش‌های تشخیص نفت‌گیرها، شکستگی‌ها و هرگونه آشفتگی‌ و آنومالی‌های زیر سطحی به شمار می‌آیند. تعدادی از نشانگرها جهت تعیین نفت‌گیر دسته‌بندی گردیده‌اند. نشانگرهای تباین دامنه، واریانس، انحنا و غیره از جمله این نشانگرها می‌باشند. هر یک از نشانگرها با اعمال پردازش مورد نظر بر داده‌های لرزه‌ای، آشفتگی‌های زیرسطحی را آنالیز کرده و نفت‌گیرها که هدف پردازش این پژوهش می‌باشد را تشخیص و مورد بررسی قرار خواهد داد. در این پایان نامه با توجه به نتایج به دست آمده از هر نشانگر، جهت بهبود وضوح تصویر و بدست آوردن نتیجه مطلوب از روش منتخب، به تلفیق دوبه دو نشانگرها، توسط یکی از روش‌های تلفیق نرم افزار MATLAB، به پردازش نفت‌گیر چینه‌ای پرداخته می‌شود و محدوده کانال با وضوح بالا جهت بهره برداری به نمایش گذاشته می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نفت‌گیر چینه‌ای #داده لرزه‌ای سه‌بعدی #کانال #نشانگرهای لرزه‌ای #تلفیق

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)