پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مجید فرهادی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، بهمن کارگر [استاد مشاور]
چکیده: نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است. بدون تردید بهره برداری از معادن کشور، یک عامل کاملاً مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. فرآیند حفاری فضاهای زیرزمینی که با ایجاد اختلال در هیدروژئولوژی همراه است، باعث ورود آب به فضای زیرزمینی می شود. ورود آب های زیرزمینی به داخل تونل می تواند مشکلات زیادی را در حین حفاری و بهره برداری از آنها ایجاد نماید. از این رو تخمین میزان آب ورودی به تونل از نظر اجرایی بسیار حائز اهمیت است و این مستلزم شناخت شرایط هیدروژئولوژیکی حاکم بر مناطق اطراف تونل است. اگرچه روش های متعددی برای تخمین میزان آب ورودی به تونل ارائه شده است، اما هیچ روش کاملی برای محاسبه دقیق میزان جریان آب به فضای زیرزمینی وجود ندارد. منطقه مورد مطالعه تونل شماره یک معدن سرب و روی انگوران به طول 1190 متر که قسمت اعظم آن را آهک و بخشی از آن را شیست تشکیل داده است، می باشد. در این تحقیق پس از تحلیل نتایج آزمایش-های لوژان انجام شده در منطقه، نقش ساختارهای زمین شناسی مانند گسل ها، شکستگی های باز و ... مورد بررسی قرار گرفت. سپس با روش های تحلیلی و تجربی میزان جریان آب ورودی به تونل تخمین زده شده و با مقدار واقعی مقایسه شد که از بین روابط تحلیلی رابطه کارلسرود و روش تجربی هیور نتایج نزدیک به مقدار واقعی ارائه دادند. بنابراین یک تخمین مناسب از دبی آب وارده به تونل در طراحی، تعیین روش های اجرا و نیز پیش بینی هزینه ها بسیار مفید خواهد بود. مطالعات برآورد هزینه یکی از بخش های مهم بررسی های امکان سنجی پروژه های معدنی می باشد و نقش عمده ای در اقتصادی و یا غیر اقتصادی معرفی کردن پروژه ها ایفا می کند. بدین ترتیب برآوردهای مستند و قابل اعتماد هزینه ها و در کنار آن تخمین درآمدهای پروژه شالوده تحلیل اقتصادی و تصمیم بر سرمایه گذاری را شکل می دهند. از آنجایی که هیچ مدلی یافت نشده است که تنها بر روی هزینه های آبکشی فضاهای زیرزمینی تمرکز داشته باشد. در این تحقیق مدل ریاضی جدیدی برای محاسبه هزینه های آبکشی از فضاهای زیرزمینی بر اساس میزان آب ورودی ارائه شد. ساده بودن، در دسترس بودن پارامترهای موثر در هزینه و انجام محاسبات بر حسب میزان آب ورودی به فضای زیرزمینی می تواند از مزایای این مدل باشد. در نهایت هزینه های آبکشی معدن سرب و روی انگوران با مدل مذکور برآورد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخارج آبکشی #معدن کاری سبز #آزمایش لوژان #تونل انگوران #تخمین دبی آب ورودی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)