پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه پوراسد [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، مهدی گلی[استاد راهنما]
چکیده: محاسبه اثر توپوگرافی یکی از مهم ترین تصحیحات در بحث گرانی سنجی است. برای سال های متمادی این اثر به روش های مختلف در مطالعات گرانی سنجی در ژئوفیزیک مورد محاسبه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تصحیح توپوگرافی به روش انتگرال گیری با المان های مختلف از جمله المان منشور، تسرویید و جرم نقطه ای و همچنین بررسی تصحیحات گرانی سنجی، مفهوم آنومالی هوای آزاد و آنومالی بوگه است. برای این منظور ابتدا تصحیح توپوگرافی به کمک انتگرال نیوتن با المان های مذکور با برنامه نویسی در محیط متلب (MATLAB) محاسبه شده و سپس نتایج حاصل از این روش ها با هم مقایسه شده است. محدودیت ها و مزیت های هر یک از المان های مختلف نیز ذکر شده است. سپس مقدار این اثر با استفاده از نرم-افزار اسیس مونتاژ (Oasis Montaj ) نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از این است که برای محاسبه اثر توپوگرافی نیاز به سه منطقه نزدیک، متوسط و دور است. المان منشور برای منطقه نزدیک، المان تسرویید برای منطقه متوسط و المان جرم نقطه ای برای منطقه دور مناسب هستند. مفهوم آنومالی هوای آزاد از دیدگاه کلاسیک و مدرن با توجه به روابط موجود محاسبه شده و مدل های مختلف برای محاسبه آنومالی بوگه نیز بررسی شده است. تفاوت در نتایج به دست آمده از برنامه نویسی و نرم افزار به منظور محاسبه اثر توپوگرافی را می توان به علت وجود تفاوت در الگوریتم های حاکم توجیه کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اثر توپوگرافی #انتگرال نیوتن #اسیس مونتاژ #آنومالی هوای آزاد #آنومالی بوگه #گرانی سنجی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)