پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
هوشمند محمدیان حسن آباد [پدیدآور اصلی]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد مشاور]، محسن افتخاری [استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق به بررسی پتانسیل استفاده از اکسنده های جایگزین در بازیابی طلای مقاوم با در نظر گرفتن مکانیسم فرآیند، مطالعه موردی معدن طلای زره شوران پرداخته شده است. در کارخانه زره شوران از آمونیاک و نمک طعام همراه آهک برای اکسیداسیون استفاده می شود، اما بازیابی استخراج طلا پایین می باشد. بنابراین در این تحقیق برای اکسیداسیون کانی های سولفیدی از اکسنده های هیدروژن پراکسید و هیدروکسید پتاسیم استفاده شده است. از اکسیدکننده های هیدروژن پراکسید و هیدروکسید پتاسیم همراه با هوادهی، بدون هوادهی، با کاتالیزگر استیل استونات دی‌اکسید مولیبدون و همچنین بدون کاتالیزگر استفاده شده است. در مرحله اول مطالعات کانی‌شناسی شامل تهیه مقاطع صیقلی، آنالیز نقطه ای EPMA، XRD، XRF وICP بر روی نمونه کانسنگ (زره شوران) انجام شد. در گام دوم به شناسایی کانی های اصلی و مصرف کننده سیانید سدیم پرداخته شد. این کانی ها شامل پیریت، رآلگار- اورپیمنت، آرسنوپیریت، استیبنیت می باشد. در نهایت تأثیر پارامتر های pH، مقدار اکسیدکننده، زمان واکنش، دما و میزان هوادهی بر میزان اکسیداسیون کانی های سولفیدی بررسی شد. میزان pH بهینه برای هیدروژن پراکسید و هیدروکسید پتاسیم به ترتیب 12.80 و 10 به دست آمد و بعد از بهینه سازی پارامترها، بیشترین بازیابی مربوط به هیدروژن پراکسید همراه با هوادهی 98.86 درصد به دست آمده است. مدل سازی سینتیک و انرژی فعال سازی فرآیند برای هر دو اکسیدکننده انجام شد، که بیشترین و کمترین نرخ سینتیک مربوط به هیدروژن پراکسید و هیدروکسید پتاسیم به ترتیب 0.00006و 0.00005 می‌باشد. نتایج نشان می دهد کاتالیزگر باعث کاهش زمان واکنش به مدت 4 ساعت می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیدروژن پراکسید #هیدروکسید پتاسیم #اکسیداسیون طلای مقاوم #مدل سازی سینتیک #معدن طلای زره شوران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)