پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مصطفی رضائی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: اطلاعات ساختاری در تصاویر لرزه ای با کیفیت پایین غیر قابل‌اطمینان است و انجام تفسیرهای زمین شناسی بر روی این تصاویر با عدم قطعیت همراه هستند، به طوری که مفسر با خطا در مکان یابی (عدم قطعیت های ساختاری) در این تصاویر مواجه می شود. این امر به ارائه تفسیر نادرست و اشتباه می انجامد و در نتیجه باعث بروز خطا و صرف هزینه گزاف در مراحل بعدی اکتشاف می شود. کاهش عدم قطعیت در مکان یابی ساختارهای زیرسطحی در تصاویر لرزه ای، نیازمند برطرف کردن خطاهای تصویر سازی لرزه ای در مرحله پردازش داده ها است. در بیشتر موارد، دلیل اصلی وجود عدم قطعیت ها در تفسیر تصاویر لرزه ای، پیچیدگی مدل سرعت انتشار موج در محیط و به دنبال آن، عدم قطعیت در تخمین مقدار سرعت است. چرا که تعیین دقیق مکان و شیب بازتابنده ها، به صحت و دقت مدل سرعت استفاده شده در تصویر سازی لرزه ای بستگی دارد. مطالعات نشان داده است که حتی در حضور تغییرات اندک سرعت و پیچیدگی اندک ساختاری، همچنان عدم قطعیت های ساختاری می تواند چشم گیر باشد؛ بنابراین ضروریست که در مرحله آنالیز سرعت کوچ، روش مناسبی در بروز رسانی مدل سرعت اتخاذ گردد، به گونه ای که با افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت و کاهش خطای (عدم-قطعیت) آن، به تخمینی هر چه دقیق تر از مدل سرعت دست یافت. در میان روش‌های مرسوم آنالیز سرعت، روش شباهت به عنوان متداول‌ترین روش محاسبه همدوسی، از قدرت تفکیک پایینی برخوردار است. قدرت تفکیک پایین این روش ناشی از مقاوم بودن آن به تغییرات سرعت است. از این رو با اضافه کردن جمله ای به روش شباهت که حساسیت زیادی به تغییرات در راستای محور سرعت داشته باشد، می‌توان قدرت تفکیک طیف سرعت را بالا برد. در این پایان‌نامه به منظور انجام آنالیز سرعت کوچ زمانی، از روش شباهت وزن دار شده برای وزن‌دار کردن روش شباهت مرسوم کمک گرفته می‌شود. سپس جهت افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت کوچ زمانی تولید شده با روش شباهت، تابع وزنی محاسبه شده بر اساس نسبت مقدار تکین اول به دوم پنجره تحلیل زمانی، به معادله شباهت اضافه می شود. این تابع وزنی، سبب افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت در راستای محور سرعت خواهد شد. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر استراتژی پیشنهادی در کاهش عدم قطعیت ساختاری تصاویر لرزه ای، این روش بر روی یک داده لرزه ای دریایی پیاده گردید. با بکارگیری استراتژی پیشنهادی، قدرت تفکیک طیف سرعت کوچ زمانی افزایش یافته و باعث کاهش عدم-قطعیت ساختاری در تصویر لرزه ای گردید. در ادامه با محاسبه خطای (عدم قطعیت) مدل سرعت تخمینی و آنالیز حساسیت ساختاری تصویر کوچ یافته زمانی به مدل سرعت، مقدار خطای مکان یابی (عدم قطعیت ساختاری) در تصویر مورد نظر برای هر بخش از بازتابنده، محاسبه می شود. نتایج حاصل از روش مورد نظر در مقایسه با نتایج روش شباهت مرسوم، بیانگر کاهش خطای مکان یابی در تصاویر لرزه ای کوچ یافته می باشد که به دلیل افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت کوچ زمانی ایجاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خطا در مکان یابی #عدم قطعیت ساختاری #آنالیز سرعت کوچ زمانی #شباهت وزن‌دار شده #تابع وزنی #مقدار تکین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)