پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
صفدر سلیمانی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: هدف اصلی برنامه‌ریزی تولید، تعیین برنامه استخراجی کانسنگ و باطله در یک دوره زمانی مشخص است، به‌گونه‌ای که ارزش آن بیشینه شود. در این پایان‌نامه با در نظر گرفتن تأثیر عدم قطعیت زمین‌شناسی و عدم قطعیت اقتصادی برنامه‌ریزی تولید در معدن سنگ‌آهن شهرک مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور پس از مدل‌سازی با استفاده از روش کریجینگ، تضمین عیار صورت گرفته است و در ادامه با استفاده از روش شبیه‌سازی گوسی متوالی،30 تحقق هم احتمال با کانسار برای کمّی سازی عدم قطعیت ماده معدنی تولید شده است. از سوی دیگر، با استفاده از مفهوم رویکرد اختیارات واقعی از روش درخت دوجمله‌ای برای در نظر گرفتن تأثیر عدم قطعیت قیمت ماده معدنی در برنامه‌ریزی تولید به کار گرفته شده است. لذا در این تحقیق با توجه به 30 داده شبیه‌سازی شده عدم قطعیت عیار در محدوده نهایی مورد بررسی قرار گرفته است، که نتایج به دست آمده ارزش فعلی خالص در روش کریجینگ 0.6 کمتر از میانگین30 شبیه‌سازی شده، به دست آمده است. همچنین در شرایط عدم قطعیت اقتصادی ارزش فعلی خالص برای مدل کریجینگ محاسبه شده و نتایج حاصل نشان دهنده ثابت بودن محدوده نهایی در قیمت‌های بالاتر از 30 دلار در این معدن می‌باشد. در نهایت برای تأثیر عدم قطعیت عیار و قیمت به دست آمده تقسیم محدوده نهایی به 4 پوش بک ارزش فعلی خالص در هر فاز مشخص شد و نشان داده شد که تغییرات ارزش فعلی خالص در فازهای استخراجی در مدل کریجینگ با میانگین 30 مدل شبیه‌سازی شده تقریباً ثابت بوده است. با در نظر گرفتن عدم قطعیت، قیمت و عیار در محدوده نهایی و برنامه‌ریزی ملاحظه می‌شود. ارزش فعلی در مدل کریجینگ در قیمت‌های پیش بینی شده حاصل از درخت دوجمله‌ای کمتر از میانگین مدل شبیه‌سازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدم قطعیت #شبیه سازی گوسی #اختیار حقیقی #برنامه ریزی تولید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)