پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هادی ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: هدف از مطالعات پتروفیزیکی، زون بندی سازند مخزنی، تعیین زون های خالص تولیدی و در نهایت بررسی کیفیّت مخزن در بخش های مختلف سازند، برای تعیین مناسب ترین زون ها جهت بهره برداری بهینه از مخزن و توسعه آگاهانه تر میادین نفتی می باشد. تخلخل، اشباع شدگی از آب و هیدروکربن-ها و تراوایی مهم ترین پارامترهایی هستند که باید در ارزیابی پتروفیزیکی جهت پی بردن به کیفیّت مخزن تعیین شوند. هدف از این مطالعه تعیین کیفیّت مخزن در بخش های مختلف سازندهای کنگان و دالان در چاه مورد مطالعه در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران واقع در خلیج فارس است. ابتدا سازندهای کنگان و دالان با روش تحلیل احتمالی که روشی مبتنی بر احتمالات و مباحث زمین آماری است مورد ارزیابی پتروفیزیکی قرار گرفتند. اندیس کیفیت مخزن و مشتقات آن برای هر کدام از واحدهای مخزنی این سازندها محاسبه شد. در این پژوهش از بین خصوصیات تأثیر گذار بر کیفیّت مخزن، ویژگی های تخلخل، تراوایی و اشباع شدگی از آب انتخاب شده و سپس براساس تأثیر هر کدام از این ویژگی ها بر کیفیّت مخزن، کمیت جدیدی به نام اندیس کیفیّت مخزن توسعه یافته معرفی شد. بسته به اهمیت هر کدام از این پارامترها در کیفیّت مخزن مقادیر مختلف به ازای ضرایب ذکر شده در فرمول مزبور انتخاب شده و بهترین مقادیر این ضرایب که سبب ماکزیمم شدن مقدار ضریب تعیین نمودار اندیس کیفیّت مخزن توسعه یافته بر حسب اشباع شدگی از آب می شود تعیین شدند. به منظور تعمیم فرمول اندیس کیفیّت مخزن توسعه یافته برای سایر سازندهای مخزنی با لیتولوژی های مختلف، این فرمول برای سازند کربناته سروک در یک میدان نفتی و سازند ماسه سنگی بورگان مورد استفاده قرار گرفت که درنتیجه مقادیر متفاوتی برای ضرایب فرمول مورد نظر در سازندهای مختلف مورد مطالعه به دست آمد. مقادیر اندیس کیفیت مخزن توسعه یافته برای واحدهای K1 و K2 سازند کنگان به ترتیب برابر 45.1 و 6.06 و برای واحدهای K3 و K4 سازند دالان فوقانی به ترتیب برابر 15.48 و 20.38 به دست آمد. نتایج حاکی از آن است که بخش K2 سازند کنگان و بخش K4 سازند دالان بالایی بر اساس اندیس کیفیّت مخزن توسعه یافته شرایط مخزنی مناسب تری را نسبت به سایر بخش ها دارند. در نهایت به منظور اولویت-بندی لایه های مخزنی به لحاظ کیفیّت‌‌‌‌، از الگوریتم انتگرال های فازی سوگنو و چوکویت استفاده گردید. نتایج به دست آمده از روش انتگرال های فازی سوگنو و چوکویت در رتبه بندی لایه های مخزنی به لحاظ کیفیّت یکدیگر را تأیید می نمایند. با این حال نتایج انتگرال های فازی با ریسک و عدم قطعیت همراه خواهد بود. نتایج نهایی به دست آمده از این دو روش انتگرال فازی همانند اندیس معرفی شده نشان داد که به طور کلی بخش K2 سازند کنگان و بخش K4 سازند دالان در اولویت اول به لحاظ کیفیت قرار می گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سازند کنگان #سازند دالان #تخلخل #تراوایی #اشباع شدگی از آب #اندیس کیفیّت مخزن توسعه یافته #انتگرال های فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)