پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
یلدا منصوری [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوذر سلیمان زاده [استاد مشاور]
چکیده: تخمین دقیق پارامترهای آرچی (ضریب سیمان شدگی، ضریب پیچاپیچی و ضریب اشباع) برای به دست آوردن مقادیر دقیق اشباع آب و در نتیجه ی آن اشباع هیدروکربن ضروری است. تجزیه و تحلیل خواص الکتریکی بسیاری از نمونه‌های سنگ نشان می‌دهد که دسته‌بندی این نمونه‌ها بر اساس ویژگی مشترک (مانند تراوایی و نوع منافذ) تخمین بهتری از ضریب سیمان‌شدگی را می‌دهد. در این پژوهش قصد بر این است که ضریب سیمان شدگی در سنگ های مختلف بررسی شود و در نهایت مدلی مناسب برای تخمین این پارامتر بر اساس دسته بندی سنگ های مختلف ارائه شود. در این پایان نامه ابتدا روش های مختلف دسته بندی سنگ ها براساس خواص الکتریکی آن ها معرفی شده است و با استفاده از بررسی و تحلیل داده ها با این روش ها (CZI, FZI, k, η) بهترین روش برای دسته بندی سنگ ها انتخاب شده است، که در این پژوهش پس از تحلیل داده ها بهترین روش دسته بندی سنگ ها بازده الکتریکی معرفی شده است. در این تحقیق علاوه بر بررسی و انتخاب بهترین روش با استفاده از داده های موجود پنج روش جدید نیز ارائه شده است که از بین آن ها فقط (دسته بندی براساس ضریب پیچاپیچی) به دلیل وجود پراکندگی کم در داده ها و قرار گرفتن در گروه های قابل تشخیص از هم برای دسته بندی سنگ ها مناسب است و چهار روش دیگر (دسته بندی براساس بازده الکتریکی و رسم نمودار لگاریتمی Vp-F، دسته بندی براساس بازده الکتریکی و رسم نمودار لگاریتمی Vs-F، دسته بندی براساس FZI و رسم نمودار لگاریتمی F-φ و دسته بندی براساس CZI و رسم نمودار لگاریتمی F-φ به دلیل وجود پراکندگی بالا در داده ها و قرار نگرفتن در دسته های مشخص برای دسته بندی مناسب نبودند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : ضریب سیمان شدگی #سنگ مخزن #دسته بندی سنگ ها #ضرایب آرچی #اشباع شدگی #ضریب پیچاپیچی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)