پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
کیوان خیّر [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]
چکیده: محاسبه تراوایی از طریق امواج استونلی یکی از روش های موجود جهت اندازه گیری پیوسته در سراسر چاه اکتشافی بدون استفاده از ضرایب تجربی است. با توجه به توانمندی های ابزار DSI در اندازه گیری و ثبت موج استونلی باکیفیت بالا، تخمین تراوایی از طریق موج استونلی و به دست آوردن یک رابطه ریاضی به منظور محاسبه آن هدف این مطالعه می باشد. در این تحقیق، جهت تعیین تراوایی در مخزن کربناته میدان دارخوین، از امواج استونلی ثبت شده توسط ابزار DSI و اطلاعات به دست آمده از ابزار MDT به منظور کالیبره کردن موج استونلی با مقدار تراوایی استفاده شد. در ابتدا تفسیر پتروفیزیکی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی صورت گرفت. سپس میزان سرعت موج استونلی در زمینه سنگ با استفاده از نمودار متقاطع و روابط ریاضی تعیین شد. پس از آن فاکتور تطابق بین موج استونلی و تراوایی محاسبه و در نهایت با استفاده از روابط ریاضی، مقدار کمّی تراوایی با کمک مفهوم واحدهای جریان و در روشی دیگر با استفاده از رابطه ریاضی موجود بین کندشدگی موج استونلی و تراوایی، مقدار تراوایی به طور پیوسته محاسبه شد. مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش نشان دهنده کارایی بهتر روش دوم نسبت به روش اول می باشد. ضریب سیمان شدگی که تحت تاثیر میزان ناهمگنی، تنوع زیاد در لیتولوژی، بافت، هندسه و شکل منافذ می باشد، در سنگ های کربناته ثابت نبوده و دارای مقدار متغیری می باشد که لازم است مقادیر آن با دقت بالایی تعیین گردد. در این تحقیق با استفاده از روابط فوک و مان، رگلاند و لوسیا مقدار این ضریب به صورت پیوسته محاسبه و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. در میان این سه روش، نتایج حاصل از روش لوسیا شباهت بیشتری با نتایج حاصل از آزمایشات مغزه دارد. در نهایت با اعمال تغییراتی در رابطه لوسیا، رابطه ای جهت محاسبه ضریب سیمان شدگی در مخازن کربناته ارائه شد که نتایج به دست آمده از رابطه به دست آمده با نتایج حاصل از آزمایشات مغزه دارای انطباق بالایی می باشد. علاوه بر این با استفاده از نگار چگالی نیز اقدام به محاسبه ضریب سیمان شدگی شد که نتایج حاصل دارای انطباق بالایی با مقادیر واقعی به دست آمده از مغزه می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراوایی #امواج استونلی #ابزار DSI #مخزن کربناته #ضریب سیمان شدگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)