پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
یاسر سلیمی دلشاد [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، عزت الله کاظم زاده [استاد راهنما]
چکیده: یکی از پارامترهای بسیار مهم مخزنی که لازم است با دقت بالا محاسبه شود، میزان اشباع شدگی آب است. روش متداول برای این منظور، استفاده از داده‌های حاصل از تگارهای الکتریکی مختلف و به کار‌گیری روابط مربوطه می باشد که البته با فرضیات انجام شده در این روش، در بعضی از موارد نتایج از دقت لازم برخوردار نمی باشد. از آن جائیکه داده‌های آزمایشگاهی حاصل از آزمایش های مغزه دارای دقت بالا می باشد، در این پایان نامه هدف اصلی به کارگیری داده‌های مغزه به منظور محاسبه اشباع شدگی آب با دقت بالا در عمق‌های مختلف یکی از چاه‌های مخزن پارس جنوبی می باشد. در این راستا از روشی بهبود یافته استفاده شده است. در این روش با تلفیق داده های آزمایشگاهی فشار موئینگی، به روش تزریق جیوه و طبقه‌بندی سنگ‌های کربناته با استفاده از مفهوم واحد های جریان هیدرولیکی و همچنین استفاده از تابع لورت و ارتباط آن با اشباع آب نرمال شده، میزان اشباع شدگی آب در چاه مورد مطالعه محاسبه، و در پایان مقادیر اشباع شدگی آب حاصل شده از این روش، با مقادیر اشباع شدگی آّب به دست آمده از تگار‌های چاه‌پیمایی مقایسه می‌شود. نتایج این مقایسه نشان می‌دهند که با استفاده از روش مورد مطالعه، می‌توان میزان اشباع شدگی آب را در نقاط مختلف چاه، در مخازن هیدروکربوری با دقت بالا محاسبه نمود. همچنین روابطی بین شاخص کیفیت مخزن و میزان اشباع شدگی آب غیر قابل استحصال، در هر واحد جریان هیدرولیکی ارائه شده است که می‌توان از این روابط در پیش بینی مستقیم و سریع میزان اشباع آب غیر قابل استحصال در هر نقطه از چاه مورد مطالعه، در صورت داشتن تخلخل، تراوایی و تعیین شاخص کیفیت مخزنی، استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واحدهای جریان هیدرولیکی #تابع لورت #اشباع آب #تخلخل و تراوایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)