پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمدرضا رمضانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، به بررسی روش های تهیه مقطع لرزه ای با کیفیت بالا با استفاده از ریشه مربع یگانه معادله زمان سیر و ریشه مربع دوگانه معادله زمان سیر و انتخاب بازه مناسب به منظور تقویت امواج بازتاب و یا امواج پراش پرداخته شده است. در این روش ها از بازه های کوچک و بزرگ نقطه میانی به منظور تقویت بازتاب ها و پراش ها استفاده شده است. روش سطح بازتاب مشترک روشی مستقل از مدل سرعت و خودکار می باشد که از یک دهه گذشته در پردازش داده های لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرد و پیشرفت های این روش نقش مهمی در حل مشکلات تصویر سازی داده های لرزه ای دارد. این روش تصاویر لرزه ای با نسبت سیگنال به نوفه بالا، پیوستگی بیشتر بازتابنده ها، افزایش وضوح جانبی و کیفیت بیشتر را فراهم می کند. کیفیت نتایج برانبارش به عنوان مثال پیوستگی رویدادها و کاهش نوفه، تنها تحت تاثیر انتخاب زمان سیر نیستند، بلکه به انتخاب بازه مناسب برای برانبارش وابسته است. از عملگر ریشه مربع یگانه معادله زمان سیر و عملگر ریشه مربع دوگانه معادل زمان سیر به عنوان زمان سیر خاص برانبارش در بازه های متفاوت براساس زون فرنل تصویر شده استفاده می شود. در این تحقیق با استفاده از معادله ریشه مربع یگانه، معادله ریشه مربع دوگانه به دست آمد تا بتوان به کمک این دو روش و اعمال آن بر روی داده ها به مقایسه مقاطع خروجی از نظر کیفیت (بازتاب/پراش) پرداخته شود. در این تحقیق دو عملگر برانبارش ریشه مربع یگانه و دوگانه با بازه نقطه میانی کوچک و بزرگ بر روی داده های مصنوعی و صحرایی اعمال گردید. مقاطع به دست آمده از این دو روش برانبارش با بازه نقطه میانی کوچک و بزرگ در داده های مصنوعی به کمک تفاضل مقاطع از هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از این دو روش برانبارش نشان داد که عملگر برانبارش ریشه مربع یگانه با بازه نقطه میانی کوچک در ترکیب با بازه دورافت بزرگ در تقویت امواج بازتاب بسیار موثر عمل کرده است و تا حدودی امواج پراش را تضعیف نموده است. از طرف دیگر به منظور تصویرسازی ساختارهای زمین شناسی با جزئیات بیشتر استفاده از امواج پراش مورد بررسی قرار گرفت که طی آن از عملگر برانبارش ریشه مربع دوگانه که امواج پراش را تقویت می کند، استفاده شد. عملگر برانبارش ریشه مربع دوگانه با بازه نقطه میانی و دورافت بزرگ بهترین عملکرد را در تقویت امواج پراش داشته است و توانسته است امواج بازتابی را تضعیف نماید. این روش توانایی تولید تصویری با جزئیات بیشتر از ساختارهای تولید کننده پراش بویژه ساختارهای پیچیده زمین شناسی را دارا می باشد. در ادامه نتایج حاصل از این دو روش برانبارش بر روی داده های صحرایی مورد مقایسه قرار گرفتند و برای مقایسه بهتر به روش کیرشهف کوچ داده شدند. نتایج حاصل از کوچ کیرشهف بیان کننده این مطلب بودند که عملگر برانبارش ریشه مربع دوگانه با بازه نقطه میانی و دورافت بزرگ به دلیل تقویت امواج پراش، شکستگی ها و گسل ها را بهتر نشان داده است و تصویری با جزئیات وکیفیت بهتری نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برانبارش #سطح بازتاب مشترک #پراش #زون فرنل تصویر شده #دورافت صفر #تصویرسازی لرزه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)