پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عبدالکریم محمدلو [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: روش مغناطیس سنجی از جمله مهم ترین روش های ژئوفیزیکی است که به‌طور گسترده در اکتشاف کانسارها استفاده می شود. لذا برداشت، تفسیر و مدل سازی این داده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و ازجمله مهم-ترین مراحل در اکتشافات تفصیلی و قبل حفاری های اکتشافی محسوب می شود. نظریه مدل های اثرات مغناطیسی بر محیط های زمین شناسی محلی، که می تواند به‌صورت کیفی راهنمای اکتشاف و پیش بینی الگوهای نوسان آنومالی ها باشد، اختصاص پیدا می کند. با پیش بینی این مدل ها اجازه داده می شود که اثرات نهشته ها ارزیابی شود. دگرسانی زون های مس پورفیری معمولاً از مرکز به بیرون به ترتیب شامل زون های پتاسیک ، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک است که تغییرات کانی های آهن دار ازجمله مگنتیت در این زون ها متفاوت می باشد، واضح است که آشکار شدن سیستم کانی زایی پنهان به‌وسیله فرسایش به‌طور چشم گیری می تواند اثر مغناطیسی کانسار را تغییر دهد. با استفاده از همین ویژگی های کانسار می توان با روش مغناطیس سنجی نوع زون، مرحله دگرسانی و سطح فرسایش کانسار را به‌منظور ردیابی زون پتاسیک که بیشترین ذخیره کانسار در آن می باشد، مشخص کرد. در این تحقیق نخست مدل های مصنوعی با ساختاری کروی و مخروط در سطح فرسایش های مختلف ایجاد شده است، سپس با استفاده از مدل زمین شناسی کانسارهای مس پورفیری، اثر میدان مغناطیس در سطح فرسایش های مختلف مدل سازی و با یکدیگر مقایسه شده است. سپس این موضوع روی داده های واقعی دو کانسار مس پورفیری مسجد داغی و قاهان مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور، ابتدا تصحیح های لازم بر روی داده های مغناطیسی صورت گرفته و سپس جهت بررسی بهتر از فیلتر های متفاوتی مثل برگردان به قطب، روند سطح، گسترش فراسو و مشتق ها استفاده شده است. ناهنجاری های موجود در منطقه شناسایی و سپس با مقایسه آن با مدل های مس پورفیری سطح فرسایش منطقه تشخیص داده شد. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کانسار مس پورفیری مسجد داغی نسبت به کانسار قاهان تحت فرسایش بیش تری قرار گرفته است و زون پتاسیک در کانسار مسجد داغی قابل تشخیص است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مغناطیس سنجی #مس پورفیری #مدل‌سازی #سطح فرسایش #مسجد داغی #قاهان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)