پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
اکبر سالمي [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فریبرز صالحی عالی [استاد مشاور]، صالح بالیده [استاد مشاور]
چکیده: پایان نامه حاضر، نگرشی کمّی به تاثیرات کیفی سطوح مختلف زلزله بر روی سازه های زیرزمینی شهری مانند تونل های مترو و غیره دارد. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رفتار پوشش بتن مسلح تونل های با مقطع دایره ای احداث شده در عمق کم زمین های آبرفتی و شهری، در مقابل بارهای لرزه ای بوده و در این راستا به عنوان نمونه تونل های قطار شهری تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا منطقه از لحاظ مشخصات ژئوتکنیکی و لرزه ای بررسی شده و با استفاده از روش همگرائی- همجواری و استفاده از منحنی مشخصه زمین رسم شده با نرم افزار FLAC2D، تحلیل استاتیکی ساده ای بر اساس وزن روباره خاکی توسط این نرم افزار انجام گرفته و به واسطه منحنی اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی، ضریب اطمینان بخش های مختلف پوشش بتن مسلح تونل ها در مقابل بارگذاری استاتیکی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در بخش تحلیل استاتیکی، روش ساده ای برای مدل سازی ترکیب غیریکنواختی از قطعات پیش ساخته بتنی به عنوان پوشش تونل های دایروی احداث شده با دستگاه TBM، توسط آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر ایجاد ممان خمشی در محل اتصال این قطعات ارائه شده است. نتایج نرم افزار FLAC2D برای این روش با نرم افزار تحلیل سازه SAP 2000 اعتبارسنجی شده که نتایج خوبی را نشان می دهد. در ادامه پس از بررسی مطالعات لرزه خیزی و اصلاح شتاب نگاشت حاصل از تحلیل آبرفت منطقه برای مقطع مورد مطالعه در سطوح طراحی لرزه ای DBL و MCL، به تحلیل دینامیکی پایداری پوشش تونل های مذکور تحت زلزله سطوح طراحی یاد شده، پرداخته می شود. در طی این مرحله با اختصاص خواص دینامیکی خاک، اصلاح مدل استاتیکی FLAC2D و اعمال شتاب نگاشت های مورد نظر، پاسخ این تونل ها در حالت بدون لغزش تحت بارگذاری های دینامیکی مذکور، بررسی شده است. به منظور اعتبارسنجی نتایج تحلیل دینامیکی FLAC2D، از تحلیل تاریخچه زمانیSAP 2000 و روابط تحلیلی استفاده شده، که به طور منطقی صحت نتایج به دست آمده را نشان داده اند. در نهایت با احتساب تمام نیروی های اعمالی اعم از نیروهای استاتیکی و دینامیکی، به واسطه ضرایب ترکیبات بارگذاری مرتبط با سطوح طراحی لرزه ای یاد شده، عمل کرد پوشش در حال اجراء، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقدار ضرایب اطمینان مربوط به بخش های مختلف پوشش تونل ها ارائه شده است. در کل تحلیل های انجام گرفته نشان-دهنده عمل کرد مناسب پوشش بتن مسلح طراحی شده برای تونل های قطار شهری در برابر ترکیبات بارگذاری سطوح طراحی مختلف بوده و اهداف طراحی هر کدام را برآورده خواهد ساخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل دینامیکی تونل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)