پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علیرضا جنگی [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با توجه به روند رو به افزایش جمعیت جهان و همچنین نیاز به جابه‌جایی و حمل و نقل افراد در محیط‌های شهری استفاده از سازه های زیرزمینی روز به روز افزایش می یابد. به منظور جابه‌جایی افراد در زیر سطح زمین، از قطار های زیرزمینی استفاده می شود. در ایران نیز در کلان شهرهایی چون تهران، مشهد، تبریز، شیراز و ... از این تونل ها استفاده شده است. یکی از عواملی که باعث ایجاد نیروهای محوری و برشی و همچنین گشتاور خمشی در پوشش بتنی تونل می شود، زمین لرزه است. با وجود این که تونل ها نسبت به سازه های احداث شده روی سطح زمین، از امنیت بالایی برخوردارند، آسیب های اخیر وارد آمده به دلیل زمین لرزه به برخی از این تونل ها ضرورت لحاظ بار دینامیکی در طراحی سازه های زیرزمینی را پررنگ کرده است. با توجه به اینکه ایران از کشور های لرزه خیز جهان محسوب می شود، بررسی پایداری این تونل ها در برابر بار زمین لرزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل مختلفی بر میزان خسارت ناشی از زمین لرزه مؤثر است که از جمله آن‌ها می توان به محتوای فرکانسی امواج زمین لرزه، پارامترهای محیط درون‌گیر و پوشش نگهداری تونل و همچنین ابعاد آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی پارامتر های مربوط به محیط درون‌گیر تونل به روش عددی و مقایسه این نتایج با روش های تحلیلی است. به همین منظور تاثیر پارامتر های محیط دربرگیرنده تونل بر عملکرد و پاسخ قطعات بتنی پوشش تونل ها تحت بارگذاری لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تحلیل های عددی در محیط‌های متفاوت خاک و به روش تفاضل محدود و با استفاده از نرم افزار FLAC3D انجام شده است. نرم افزار FLAC3D قابلیت مدل سازی رفتار سازه های احداث شده در خاک، سنگ و دیگر مواد را دارد. به منظور بررسی موضوع پژوهش، پاسخ دینامیکی قطعات بتنی بر اساس تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و گشتاور خمشی مورد مطالعه قرار گرفته و مقایسه ای بین نتایج حاصل از مدل سازی عددی با روش های تحلیلی ارائه شده که برای پوشش نگهداری پیوسته توسعه داده شده اند صورت گرفته است. به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش مدول تغییر‌شکل‌پذیری مقدار گشتاور خمشی بیشینه و نیروی محوری بیشینه ایجاد شده در پوشش بتنی تونل کاهش و مقدار نیروی برشی افزایش می‌یابد. با افزایش ضخامت پوشش نگهداری تونل گشتاور خمشی به طور چشمگیری افزایش می یابد ولی تغییری در نیروی محوری و برشی بیشینه ایجاد نمی شود. همچنین با افزایش تعداد قطعات بتنی پوشش نگهداری، گشتاور خمشی بیشینه، نیروی محوری و نیروی برشی بیشینه کاهش می یابند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل دینامیکی #روش های عددی #تونل #قطعات پیش ساخته بتنی #زمین لرزه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)