پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد هاشمی شاهرود [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: کارخانه سیمان شاهرود دو معدن با نام های پهن درّه و محمّدآباد را جز ذخیره ی مارن خود می داند و تاکنون تمام مارن استخراجی، از معدن پهن درّه بوده و کارخانه در نظر دارد معدن محمّدآباد را در چرخه-ی تولید وارد کند. از آن جایی که تاکنون استخراج مارن در معدن پهن درّه اصولی نبوده است، کارخانه در نظر دارد، که این دو معدن، با برنامه ای مناسب منطقه بندی شده و وارد چرخه ی تولید شوند. لذا باید طرحی برای معادن مارن این مجموعه به کار گرفته شود تا محدودیت های موجود در این پژوهش را ارضا کند. بدین منظور ابتدا اطلاعات اکتشافی مورد نیاز گردآوری، و سپس با توجه به حجم سیلوی دپو مارن در این کارخانه و ضرورت هم حجم بودن بلوک ها در دو معدن، ابعاد بلوکی 10×2/15×2/15 برای معدن پهن درّه و 5×5/21×5/21 برای معدن محمّدآباد در نظر گرفته شد. با توجه به این که ورودی کوره برای پختن سیمان به دلیل انرژی مصرفی از اهمیت بسیاری برخوردار است، CaO، SiO2، Al2O3، Fe2O3 و در بعضی منابع MgO که از معادن مارن استخراج می شود، با توجه به فرمول های تعیین شده به سه فاکتور آهک، مدول سیلیس و آلوین تبدیل می شوند. بر این اساس برنامه ای تهیه شد، که ابتدا دو معدن منطقه بندی و با توجه به این که مسافت دو معدن از کارخانه به یک نسبت بوده و همچنین محدودیت-هایی برای سه فاکتور بحث شده وجود دارد (باید در بازه خاصی باشند)، ابتدا هر منطقه به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آنالیزهای صورت گرفته مشخص شد که بهتر است همزمان با استخراج اولین منطقه از معدن پهن درّه، اوّلین منطقه از معدن محمّدآباد مورد استخراج قرار گیرد. علت این امر بالا بودن فاکتور آهک در معدن پهن درّه و پایین بودن این فاکتور در معدن دیگر است. این برنامه در ابتدا دو بلوک را با هم مخلوط و سه پارامتر آن را مد نظر قرار می دهد که آیا محدودیت ها را ارضا می-کند، در غیر این صورت و درصورت نیافتن جفت بلوک ها سپس سه بلوک را به طور همزمان مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش برای 45.6 سال آینده این معدن طرح استخراجی مشخص شد. با توجه به نتایج حاصله تنها معادن مارن این مجموعه می توانند، کارخانه سیمان شاهرود را از لحاظ فاکتور اشباع آهک، مدول سیلیس و آلوین بدون استخراج معادن آهک و آهن ارضا کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیمان #واریوگرافی #تخمین عیار #زمین آمار #کریجینگ #برنامه ریزی تولید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)