پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سعید رضائی کاخکی [پدیدآور اصلی]، رامین رفیعی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر سطحی و عمیق بودن بسیاری از ذخایر معدنی موضوع چگونگی استخراج آنها به گونه ای که بیشترین سود اقتصادی را داشته باشد و در عین حال ایمنی کار نیز تضمین شود، بسیار با اهمیت است. داشتن بیشترین سود اقتصادی با وجود بهینگی در عین توجه به محدودیت های فنی معدنکاری نوعی برنامه ریزی تولید را می طلبد که با کمترین انحراف به اهداف تولیدی برسد. روش های گوناگونی به منظور تعیین برنامه ریزی تولید ارائه شده و نرم افزارهای مختلفی در این زمینه مطرح شده اند. نرم افزار NPVS از توانمند ترین نرم افزارها در این زمینه است، که بر اساس الگوریتم لرچ وگروسمن قادر به تعیین محدوده نهایی بهینه و بر اساس الگوریتم های میلاوا و برنامه ریزی پویا، قادر به تعیین برنامه ریزی تولید بهینه است. همچنین نرم افزار Minesched، نرم افزار قدرتمندی که بر اساس محدودیت های معدنکاری توانایی برنامه ریزی عملیات بهره برداری و استخراج از معادن سطحی و زیر سطحی به صورت منظم و متمرکز را دارد. در این پایان نامه به منظور برنامه ریزی تولید بلند مدت و برنامه ریزی تولید کوتاه مدت معدن سنگ آهن ورتاوه قمصر، پس از ساخت مدل بلوکی توسط نرم افزار Datamineو تعیین محدوده بهینه با نرم افزارNPVS، عملیات طراحی پیت به کمک نرم افزار Datamine انجام شد. در ادامه با کمک پیت بهینه نهایی برنامه ریزی تولید با نرم افزارهای Minesched و NPVS انجام شده و پس از مقایسه برنامه مطلوب تر به دست آمد. در پایان با بررسی نتایج به دست آمده از پیت بهینه نهایی و پیت های طراحی شده، برنامه ریزی تولید بلند مدت حاصل از نرم افزار NPVS با 075/1 میلیون تن کانسنگ، 299/4 میلیون تن باطله و در مجموع کلی 375/5 میلیون تن و نسبت باطله برداری 99/3 و عمر3 ساله و همچنین برنامه ریزی تولید کوتاه مدت ماهانه (سال اول) حاصل از نرم افزار Minesched با مجموع سالیانه 374/0 میلیون تن کانسنگ، 852/1 میلیون تن باطله و مجموع کلی 234/2 میلیون تن و نسبت باطله برداری 93/4 به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#Minesched - NPVS - پیت بهینه - برنامه ریزی تولید کوتاه مدت - برنامه ریزی تولید بلند مدت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)