پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرید محمود پاشازاده [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: فرض یکسان بودن سرعت در یک افق در نقاط مختلف، همواره درست نمی‌باشد و اگر با سرعت ناصحیح کوچ انجام گیرد، موقعیت رخدادها به شکل درست به دست نمی‌آید (به ویژه درکوچ عمقی). بنابراین برای نزدیک شدن به واقعیت در تصویرسازی لرزه‌ای، بهتر است محیط مورد بررسی‌، ناهمسانگرد در نظر گرفته شود. در این تحقیق، روش NIP توموگرافی به عنوان یکی از روش‌هایی که به بهترین وجه زمان سیر رخدادهای بازتابی را مشخص می‌کند، به عنوان روش تهیه مدل سرعت انتخاب گردید. در این روش اطلاعات زمان سیر به شکل مجموعه‌ای از نشانگرها به نام نشانگرهای جنبشی میدان موج از روی نتایج برانبارش سطح بازتاب مشترک، انتخاب دستی می‌شوند. این نشانگرها، پارامترهایی از دونوع موج، به نام موج نرمال (N) و موج نرمال در نقطه ورود (Normal Incidence Point, NIP) هستند. برای تهیه یک مدل سرعت نهایی کوچ، مدل سرعت اولیه نقش به‌ سزایی دارد. در روش NIP توموگرافی برای تعیین مدل سرعت اولیه فرض می شود، سرعت به صورت خطی با عمق افزایش می‌یابد. به منظور تصویر سازی دقیق لرزه‌ای، پارامترهای ناهمسانگردی VTI نیز به این مدل اضافه شد. بدین ترتیب مدل سرعتی به دست آمد که ناهمسانگردی در آن مدل شده است. در ادامه فرایند کوچ به کمک این مدل سرعت انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد، که مقطع کوچ با در نظر گرفتن ناهمسانگردی قائم، رخدادهای بازتابی بیشتر و با کیفیت بهتری را در مقایسه با مقطع کوچ بدون در نظر گرفتن ناهمسانگردی قائم، آشکارسازی کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ناهمسانگردی #همسانگردی عرضی قائم #توموگرافی #نشانگرهای جنبشی میدان موج #موج نرمال در نقطه ورود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)