پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مرضیه حاجی محمدی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، حسین هاشمی [استاد راهنما]
چکیده: سرعت امواج لرزه ای در محیط ناهمسانگرد، در جهت های مختلف، متفاوت می شود. پدیده ناهمسانگردی در سازند، بر روی عوامل مختلفی مانند انحراف در حفاری، میزان تولید و دیگر پارامترهای مخزنی تاثیر گذار است. لذا تعیین پارامترهای ناهمسانگردی ضروری به نظر می رسد. از طرفی، در بسیاری کاربردهای تئوری الاستیسیته در ژئوفیزیک مخزن، محیط الاستیک را همسانگرد فرض می کنند، اما اکثر سنگ های پوسته، به صورت تجربی ناهمسانگرد ضعیف می باشند. در معادلات حاکم در محیط ناهمسانگرد، پارامتر مهم δ (یکی از سه پارامتر ناهمسانگردی تامسون) معرفی می شود، که اکثر پدیده های مهم ناهمسانگردی را در ژئوفیزیک اکتشافی کنترل می کند. پارامترهای ناهمسانگردی تامسون که شامل ε، δ و γ می باشد، توسط داده های Walkaway VSP (یکی از روش های برداشت داده لرزه نگاری قائم است.) تعیین می شود. در این پایان نامه با استفاده از داده های لرزه نگاری قائم (VSP) و نگار چاه پیمایی DSI و بکارگیری روش های کٌندی فاز (برای داده لرزه نگاری قائم) و تکنیک چرخش آلفورد (برای نگار چاه پیمایی DSI)، پارامترهای ناهمسانگردی تامسون در یک میدان نفتی در غرب ایران تعیین شدند. تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از داده های لرزه نگاری قائم، در دو مدل واقعی و مصنوعی صورت گرفت. روش کٌندی فاز توسط مدل مصنوعی تولید شده در این نرم افزار ، برای منطقه مورد بررسی تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در کارهای قبلی از مدل مصنوعی ساخته شده با روباره شیبدار (حداکثر شیب 6 درجه)، مدل مذکور برای پارامتر ناهمسانگردی ε دارای دقت 05/0 می باشد. برای مدل هایی با شیب بیشتر، روش کٌندی فاز دقت مطلوبی ندارد. در مورد پارامتر ناهمسانگردی δ باید اشاره نمود، با توجه به نتایج مدل سازی مصنوعی، این پارامتر در مدل های افقی و کمی افقی (حداکثر شیب روباره 3 درجه) دارای دقت مطلوبی بوده، اما در مدل هایی با شیب روباره 6 درجه قابل استناد نمی باشد. هنگام عبور موج برشی از سازند ناهمسانگرد، چون سازند در یک جهت متراکم تر از جهات دیگر است (عمدتاً وجود شکستگی در سازند)، امواج برشی در امتداد متراکم تر سریع تر حرکت کرده و در جهت عمود بر آن، کُندتر حرکت می کند. بنابراین موج برشی به دو مؤلفه تند و کُند تجزیه می شود. اساس تعیین ناهمسانگردی با استفاده از نگار چاه پیمایی DSI، شناسایی مؤلفه های موج برشی و جهت آن ها است. بنابراین این مؤلفه ها با استفاده از یک تکنیک ریاضی به نام چرخش آلفورد چرخش داده می شوند. پس از اعمال چرخش، محتوای انرژی دو موج کامل تند و کُند با هم مقایسه شده و اختلاف این دو به صورت نقشه ناهمسانگردی و نگار ناهمسانگردی در چاه مورد مطالعه تعیین می شود. با توجه به نتایج، جهت ناهمسانگردی (جهت تنش ماکزیمم) در حد 50 درجه و مقدار ناهمسانگردی زمان رسید بین 2-23 درصد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پارامترهای ناهمسانگردی #داده های لرزه نگاری قائم (VSP) #نمودار چاه پیمایی DSI #روش کٌندی فاز #تکنیک چرخش آلفورد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)