پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
یوسف شیری [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، علی چهرازی [استاد مشاور]
چکیده: در مدل سازی های قدیمی، تخمین های کلی از وضعیت مخزن بر اساس مشاهدات کم و سطحی صورت می گرفته است که با توجه به نقش ذخایر هیدروکربوری در اقتصاد کشور ضرورت مطالعات دقیق مخزن با استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید جهت ارائه مدل های مناسب بر اساس تلفیق کلیه اطلاعات احساس می شود. میدان هیدروکربوری مورد مطالعه در این پایان نامه، میدان فارور A است که در آن دو چاه اکتشافی در سال 1974 حفاری شده و با استفاده از مدل سازی های رایج، میزان گاز برجای در آن 25 میلیارد متر مکعب در شرایط استاندارد برآورد گردیده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی بر آن است که بر اساس تلفیق روش های آماری چند متغیّره و روش های شبکه های عصبی و عصبی فازی، ایده های جدیدی جهت تعیین پارامتر های مخزنی ، مدل سازی ساختمانی و محاسبه میزان هیدروکربور برجای در میدان فارور A به دست آید. برای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول به منظور ساخت لرزه نگاشت مصنوعی و عدم دسترسی به اطلاعات سرعت در یک چاه از رابطه گاردنر همراه با تغییراتی استفاده شده است و سپس از داده های لرزه ای دو بُعدی و انواع نگار های مرسوم مانند چگالی، سرعت، تخلخل و ... متعلق به میدان گازی فارور A بهره گرفته شده است. با بکار بستن معکوس سازس داده های لرزه ای به کمک نرم افزار HRS، امپدانس صوتی پهن باند که بیشترین وابستگی را با تخلخل دارد از داده های لرزه ای استخراج شد. سپس با استفاده از رگرسیون مرحله ای و اعتبارسنجی متقابل، نشانگر های لرزه ای 1/(Acoustic Impedance) و Average Frequency به عنوان نشانگر های بهینه مرتبط با تخلخل انتخاب شدند. نهایتاً، سه نوع مختلف از شبکه عصبی و عصبی فازی جهت تخمین تخلخل از روی نشانگر های لرزه ای استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که شبکه عصبی فازی (ANFIS)، جدا از سرعت و دقت بالا، به دلیل همبستگی بالاتر و خطای کمتر نسبت به سه نوع شبکه عصبی منجر به تخمین بهتری گردیده است. پس از ساخت مدل ساختمانی، مدل تخلخل و اشباع آب میدان فارور A به کمک نرم افزار Petrel، میزان ذخیره گاز برجای مخزن، در 3 حالت محاسبه شد. در حالت اول برای مقایسه مدلی شبیه مدل مورد استفاده شرکت نفت ساخته شد و مشاهده شد که محاسبه میزان گاز برجای محاسبه شده با نتایج ارزیابی شرکت نفت در تطابق خوبی می باشد. در حالت دوم، از مدل تخلخل ساخته شده توسط نرم افزار Petrel استفاده شد که این ارزیابی صحت مدل تخلخل ساخته شده را نشان می داد. در حالت سوم، با استفاده از مدل های ساخته شده، ارزیابی گاز برجای برای ستون گاز 124 متر و حداکثر اشباع 8/0 صورت پذیرفت. بنابراین، میانگین ذخیره گاز برجای مخزن آسماری در میدان فارور A، برای 90 متر ستون گاز و حداکثر اشباع آب 7/0 ، 25 میلیارد متر مکعب در شرایط استاندارد با انحراف معیار 5/0 میلیارد متر مکعب و برای 124 متر ستون گاز و حداکثر اشباع آب 8/0 ، 5/45 میلیارد متر مکعب در شرایط استاندارد با انحراف معیار 9/0 میلیارد متر مکعب محاسبه شد. آنالیز حساسیت برای محاسبه حجم گاز برجای ، اهمیت پارامتر های پتروفیزیکی اشباع آب، تخلخل و حجم مخزن را به ترتیب 63/0، 57/0 و 47/0 نشان می دهد. از این رو در نتیجه گیری باید به تعیین و محاسبه درست این پارامتر ها با بکار گیری انواع داده ها و روش های نوین هوشمند اقدام نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معکوس سازی داده های لرزه ای #داده های لرزه ای و چاه نگاری #مدل شبه تخلخل و اشباع آب #مدل سازی ساختمانی و زمین شناسی #محاسبه هیدروکربور برجای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)