پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
ارشاد شهروئی [پدیدآور اصلی]، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، آرزو عابدی[استاد مشاور]
چکیده: پیشرفت جوامع بشری و به موازات آن افزایش حجم تقاضا برای محصولات صنعتی، متخصصین را به استفاده بهینه از منابع و ثروتهای خدادادی ترغیب می کند. مروری بر زمینه بهره وری صحیح از منابع معدنی نشان می دهد که امروزه استفاده از منابع با عیارهای پایین و منابعی که از نظر تکنولوژیکی امکان بهره برداری از آنها مشکل تر می باشد در دستور کار متخصصین قرار گرفته است. در این راستا مدیریت محترم شرکت درین کاشان مصمم گردید نسبت به فلوتاسیون کانسنگهای با عیار پایین(وزن مخصوص متوسط 7/3) اقدام نماید.لذا در این تحقیق سعی شده تا قابلیت فلوتاسیون مکانیکی باریت با استفاده از روشهای طراحی آماری آزمایشها مطالعه شود. در تحقیق حاضر طراحی و تحلیل آزمایشات توسط بسته نرم افزاری Design Expert صورت گرفته است. از آنجایی که یکی از اهداف اصلی انجام آزمایشها بهینه سازی فرایند توسط روشهای آماری آزمایشها بود، لذا طراحی آزمایشها در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، که با هدف شناخت عوامل موثر و فهم بیشتر رابطه بین آنها در فرآیند فلوتاسیون باریت با انجام تعداد آزمایشها کمتر بود، از روش فاکتوریل کامل بهره گرفته شد. در این سری از آزمایشات، چهار عامل درصد جامد پالپ، میزان مصرف کلکتور، زمان آماده سازی و نرمه گیری انتخاب و مقدار وزن مخصوص نیز به عنوان پاسخ آزمایشها مورد تحلیل قرار گرفته شد. در مرحله دوم با توجه به اطلاعات و شناختی که از مرحله اول حاصل شده بود، بهینه سازی شرایط عملیاتی سلول مد نظر قرار گرفت. در این حالت از روشهای پاسخ سطح که از روشهای مربوط به بهینه سازی، در طراحی آماری آزمایشها است استفاده گردید. در این سری آزمایشها نیز سه عامل دورروتور، زمان فلوتاسیون و میزان مصرف سیلیکات سدیم، به عنوان متغیرهای قابل کنترل فرایند انتخاب و مقدار وزن مخصوص به عنوان پاسخ آزمایشات در نظر گرفته شد. بعد از انجام تحلیل توسط نرم افزار طبق پیشنهاد آن اگر عامل دور روتور در سطح rpm 1000 ، و زمان فلوتاسیون در240 ثانیه، و میزان مصرف سیلیکات سدیم در 2500گرم بر تن (تقریباً در سطح بالای آزمایشها) تنظیم شود، پاسخ آزمایشها به صورت، 28/4مقدار وزن مخصوص پیش بینی می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلوتاسیون مکانیکی #شرکت درین کاشان #طراحی آماری آزمایشها #روشهای پاسخ سطح #Box-Behnken #Design Expert

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)