پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
احسان جان‌بیگی [پدیدآور اصلی]، اصغر عزیزی[استاد راهنما]، محمد جهانی چگنی[استاد راهنما]
چکیده: سولفور مهم‌ترین ناخالصی در کنسانتره آهن معدن سنگان است که حضور آن کیفیت کنسانتره را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مشکلات زیادی را در تولید گندله و مسائل زیست محیطی ایجاد می‌کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر کاهش سولفور و بهبود کارایی فلوتاسیون آهن در معدن سنگان است. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا پارامترهای موثر بر عیار سولفور و کارایی جدایش آهن شناسایی شدند. سپس ارزیابی، مدل‌سازی و بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از روش سطح پاسخ براساس طرح مرکب مرکزی انجام شد. بر این اساس دو مدل ریاضی درجه دوم با مقادیر R2 بالا برای ارتباط بین پارامترهای تاثیرگذار با عیار سولفور و کارایی جدایش آهن پیشنهاد شد. نتایج بررسی نشان داد که عیار سولفور و کارایی جدایش به شدت به اثر متقابل بین پارامترها وابسته است. در ضمن غلظت کلکتور و اثر متقابل pH با غلظت کف‌ساز MIBC، بیشترین تاثیر را بر کاهش عیار سولفور و بهبود کارایی جدایش آهن داشتند. بهینه‌سازی پارامترها برای دستیابی به بالاترین کارایی جدایش آهن و کمترین میزان عیار سولفور با استفاده از نرم‌افزار Design Expert و تابع مطلوبیت انجام شد و مقادیر مطلوب پارامترها در میزان pH 7، غلظت کلکتور 135 گرم بر تن، غلظت کف‌ساز 60 گرم بر تن و زمان آماده‌سازی 10 دقیقه به‌دست آمد. تحت این شرایط عیار سولفور و کارایی جدایش آهن به ترتیب حدود 305/0 و 4/65 درصد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: معدن آهن سنگان #فلوتاسیون #سولفور #کارایی جدایش #بهینه‌سازی #روش سطح پاسخ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)