پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سعیده شهرکی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، اصغر عزیزی[استاد راهنما]
چکیده: زغال سنگ یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی است که در تولید کک مورد استفاده قرار می گیرد. حضور ناخالصی هایی مانند گوگرد و خاکستر در زغال سنگ، کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد و آلودگی های زیست محیطی را منجر می شود. به منظور حداکثر کردن درصد حذف گوگرد، در این پایان نامه به بررسی پارامترهای مؤثر بر کاهش محتوای گوگرد نمونه کنسانتره زغال سنگ البرز شرقی، با استفاده از روش فروشویی پرداخته شد. برای دستیابی به این هدف آزمایش های اولیه فروشویی با استفاده از عوامل فروشویی مختلف انجام گرفت. در بین این عوامل، اسید نیتریک قابلیت زیادی برای کاهش گوگرد از خود نشان داد. ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر کاهش درصد گوگرد با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش ها و روش سطح-پاسخ (RSM)، نشان داد که افزایش غلظت، دما و زمان به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش گوگرد هستند. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان کاهش گوگرد کل (87 درصد) تحت شرایط غلظت اسید 28%، دمای 79 درجه سانتی گراد و زمان فروشویی 87 دقیقه به دست می آید. از سوی دیگر کاهش درصد خاکستر زغال-سنگ به وسیله اسید نیتریک مورد بررسی قرار گرفت و با ارزیابی پارامترهای مورد مطالعه مشخص شد که با کاهش زمان و افزایش دما و غلظت اسید، درصد حذف خاکستر افزایش می یابد و به حدود 30% می رسد. در نهایت به منظور مطالعه سینتیکی نرخ انحلال گوگرد پیریتی در اسید نیتریک، مدل مغزه انقباضی بر داده های آزمایشگاهی برازش شد. نتایج نشان داد که واکنش شیمیایی سطحی، نرخ انحلال را بهتر کنترل می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوگردزدائی #زغال سنگ البرز شرقی #فروشویی #گوگرد #خاکستر #سینتیک #روش سطح-پاسخ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)