پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
یحیی شمس گردکانه [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]
چکیده: امروزه از فضاهای زیرزمینی در بخش های گوناگونی از قبیل حمل و نقل، نظامی و صنعتی به صورت گسترده استفاده می شود که خود دلیلی بر اهمیت فضاهای زیرزمینی است. در حفر بسیاری از فضاهای زیرزمینی از روش چالزنی و انفجار استفاده می شود. راندمان انفجار و هزینه های حفاری به وسیله ی خواص توده سنگ، خواص مواد منفجره و به طور کلی الگوی چالزنی و انفجار کنترل می شود. توده سنگ، دربرگیرنده ی ناپیوستگی هایی است که در فرایند انفجار بسیار تاثیرگذارند. به منظور توزیع چال های انفجاری با استفاده از ناپیوستگی ها ساخت مدل سه بعدی از توده سنگ می تواند کارامد و مناسب باشد. در این پایان نامه، با در نظر گرفتن ناپیوستگی های توده سنگ و روش های مرسوم به ارائه ی روشی جدید در توزیع چال ها پرداخته شده است. بدین منظور در اولین گام، اطلاعات لازم از هندسه سینه کار تونل با استفاده از نرم افزارهای 3DEC و UDEC تهیه شده است. سپس با استفاده از نرم افزار برنامه-نویسی MATLAB و براساس مرکز سطح و بلوک های حاصل از برخورد ناپیوستگی ها، کدی جهت توزیع چال های انفجاری تهیه شده و مثالی کاربردی از آن آورده شده است. در انتها با اجرای نتایج حاصل از کد تهیه شده در معدن زغال سنگ البرز شرقی اعتبارسنجی آن انجام و تحلیل خردایش حاصل از انفجار با استفاده از نرم افزار Goldsize بررسی شده است که نتیجه-ی آن از لحاظ رده بندی کیفی مناسب است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوی چالزنی و انفجار #مرکز سطح #MATLAB #ناپیوستگی #3DEC #UDEC #معادن زغال سنگ البرز شرقی #

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)