پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد حسن محمدیان سروندانی [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، رضا قائد رحمتی [استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد مشاور]، عباس مجیدی [استاد مشاور]
چکیده: روش مگنتوتلوریک یک روش الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی می باشد؛ که در اکتشاف ساختارهای زیرسطحی عمیق، مثل اکتشاف ساختارهای هیدروکربوری مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق هدف اصلی این است تا برای مدل سازی داده های مگنتوتلوریک منطقه گچساران از روش های وارون سازی دوبعدی گرادیان مزدوج غیرخطی و کمینه مربعات مقید هموار برای شناسایی هرچه بهتر ساختارهای زیرسطحی این منطقه شامل تاقدیس های سراب و جعفرآباد و همچنین مرز فوقانی سازند آسماری استفاده شود و نتایج حاصل از روش های وارون سازی سازی داده ها با هم مقایسه و با اطلاعات زمین شناسی کنترل شوند. جهت رسیدن به هدف، ضمن تحلیل ابعادی ساختارهای زیرسطحی، اثرات ناهمگنی های سطحی روی داده های مگنتوتلوریک شناسایی شد و تصحیح داده ها با استفاده از داده های سونداژهای TEM صورت گرفت. در ادامه جهت شناسایی اهداف زیرسطحی، داده های تصحیح شده وارون سازی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که ساختارهای زیرسطحی منطقه عموماً دوبعدی و سه بعدی می باشند و مدل-سازی داده های مگنتوتلوریک برای مد TM+TE جواب بهتری نسبت به مدهای دیگر می دهد. همچنین نتایج نشان می دهند که از میان دو روش مدل سازی کمینه مربعات مقید هموار و گرادیان مزدوج غیرخطی، مدل سازی گرادیان مزدوج غیرخطی جواب بهتری که در تطابق با اطلاعات زمین شناسی می-باشد، ارائه نموده است. نتایج به دست آمده از وارون سازی، سازندهای سطحی منطقه و مرز فوقانی سازند مخزنی را به خوبی نشان می دهند. همچنین گسل بزرگ پیشانی کوهستان در این تحقیق شناسایی شد. ارتفاع تقریبی تاقدیس سراب در منطقه در1500 متری زیر سطح دریا به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگنتوتلوریک #وارون سازی #کمینه مربعات مقید هموار #گرادیان مزدوج غیرخطی #گچساران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)