پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد فیلبندی کشکولی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]
چکیده: روش مگنتوتلوریک یکی از روش‌های الکترومغناطیسی است، که به‌عنوان روش تکمیلی در کنار لرزه‌نگاری بازتابی و هم به شکل مجزا، به‌طور گسترده‌ای در شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی میدان‌های هیدروکربوری مورداستفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام این پایان‌نامه مقایسه وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک سه پروفیل از منطقه سراب گچساران واقع در جنوب غربی ایران با استفاده از الگوریتم‌های هموار اکُام و گرادیان مزدوج غیرخطی و مقایسه نتایج حاصل است. سپس مدل‌های مقاومت ویژه بدست آمده از دو الگوریتم با داده‌های حفاری و مقاطع زمین‌شناسی منطقه برای اعتبارسنجی مقایسه خواهند شد. برای نیل به هدف قبل از انجام مدل‌سازی داه‌دهای مگنتوتلوریک توسط داده‌های الکترومغناطیس حوزه زمان (TEM) تصحیح شد. سپس با استفاده از روش‌های مختلف، تحلیل ابعادی از ساختار‌های منطقه صورت گرفت. ارزیابی تحلیل ابعادی نشان داد که منطقه مورد در عمق کم یک بُعدی و در اعماق زیاد سه‌بُعدی و دو‌بُعدی غالباً سه‌بُعدی است. با وارون‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک توسط دو الگوریتم مشخص شد که با اعمال پارامتر‌های مشابه برای وارون‌سازی، پاسخ دو الگوریتم از مدل زمین منطقه متفاوت نبوده و تنها در الگوریتم اکُام زمان بیشتری برای وارون‌سازی صرف می‌شود و این به خاطر حجم محاسبات در ساخت و تولید ماتریس حساسیت است در حالی که در الگوریتم گرادیان مزدوج غیرخطی از ساخت ماتریس حساسیت صریحاً خودداری می‌شود. همچنین با مدل‌سازی انجام شده محل تاقدیس‌های سراب و جعفرآباد به ترتیب در فواصل 7/6-5 و 8/13-13 کیلومتری از ابتدای پروفیل 8807 تشخیص داده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگنتوتلوریک #وارون‌سازی #الگوریتم اکُام #الگوریتم گرادیان مزدوج غیرخطی #تحلیل ابعادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)