پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرتضی گروسی [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: هدف کلی این پژوهش تخمین شار حرارتی اعمال‌شده بر دیواره کانال با جریان آشفته می‌باشد. روش مورداستفاده جهت تحلیل معکوس، روش گرادیان مزدوج همراه با مسئله الحاقی می‌باشد. در تحقیق پیش رو از مدل دو معادله‌ای SST k-ω جهت یافتن میدان جریان استفاده می‌شود. در این پژوهش، مسئله الحاقی جهت تحلیل معکوس انتقال حرارت در جریان آشفته سیال داخل کانال بسط و توسعه داده می‌شود. در اولین بخش از تحلیل معکوس، توابع پله‌ای شار حرارتی اعمال‌شده بر نیمه اول و نیمه دوم کانال به‌طور هم‌زمان تخمین زده می شوند. هدف اصلی در این بخش، یافتن تعداد مناسب حسگرها در نیمه‌های اول و دوم از دیواره کانال و نیز بازه‌ای مطلوب بر روی دیواره جهت قرار گرفتن حسگرها می‌باشد. نتایج این بخش نشان می‌دهند که از میان حالات بررسی‌شده، تعداد 12 عدد حسگر در اولین چارک از دیواره کانال و تعداد 8 عدد حسگر در چهارمین چارک از دیواره کانال با فواصل یکسان بین حسگرها، قابل‌قبول‌ترین تخمین توابع پله‌ای اعمال‌شده بر دیواره کانال را منجر می‌شوند. به بیان ریاضیاتی بازه‌های مطلوب بر روی دیواره کانال را می‌توان به‌صورت ... (جهت مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست مراجعه نمایید).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان آشفته #تحلیل معکوس #روش گرادیان مزدوج #تخمین شار حرارتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)