پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
غزل رجبی خراسانی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد مشاور]
چکیده: مدل کلاسیک بیضوی (فوریه‌ای) برای انتقال گرمای رسانشی که کاربردهای فراوانی در موارد مختلف دارد، سرعت پخش گرما در اجسام را بینهایت در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر در بسیاری از کاربردهای صنعتی و به ویژه پزشکی، مدل هذلولوی (غیرفوریه‌ای) که سرعت محدود برای انتشار حرارت در نظر می‌گیرد، به واقعیت نزدیک‌تر است. یکی از مهم‌ترین مباحث مرتبط با انتقال حرارت غیرفوریه‌ای، کنترل دما در نقاط مختلف اجسامی است که معادلات انتقال حرارت هدایتی در آنها از نوع هذلولوی است در صورتی که شرایط مرزی (شار حرارتی یا توزیع درجه حرارت) در سطح به طور کامل و به صورت تابعی از زمان و مکان شناخته‌شده باشند، آنگاه با حل معادله هدایت حرارتی توزیع دما در داخل جسم تعیین خواهد شد. این یک مسئله خوش وضع (Well-posed) است. اما بسیاری از موارد عملی مسائل انتقال حرارت، به دلیل نامشخص بودن شرایط مرزی مسئله، معادله حرارتی قابل حل نیست. مسایل بدخیم(Ill-posed) را می توان با روش آنالیز معکوس (IHCP) حل نمود. یک روش برای حل مسائل هدایت گرمایی معکوس بدست آوردن شار حرارت سطحی و تابع حرارت از تغییر درجه حرارت در داخل یک جامد می باشد. در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از یک شار حرارتی معلوم در یکی از مرزهای جسم، اعتبار روش گرادیان مزدوج استفاده شده تایید و سپس با استفاده از این روش شار حرارتی که منجر به توزیع دمای مطلوب داخل جسم می‌شود، تخمین زده خواهد شد. اساس روش CGM بر مبنای کمینه کردن مجموع مربعات تفاضل دمای محاسبه‌شده و دمای اندازه‌گیری شده در روی سطح جسم است. جهت داشتن مقادیر درجه حرارت تجربی برای حل مسئله معکوس از مقادیر میدان درجه حرارت محاسباتی با اضافه نمودن یک تابع توزیع نرمال خطا استفاده شده است. ثابت می شود این روش بخصوص در زمانی که اندازه گیری مستقیم از شار حرارت سطحی و درجه حرارت بنا به دلایل مختلف دشوار است، بسیار مفید و قدرتمند می باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش استفاده شده قابلیت کنترل دمای مطلوب را حتی با وجود اغتشاش در داده های ورودی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنالیز معکوس #هدایت حرارتی غیر فوریه #گرادیان مزدوج الحاقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)