پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه فیروزی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، محمد فیلبندی کشکولی [استاد مشاور]
چکیده: روش مگنتو تلوریک یکی از روش های الکترومغناطیسی در حوزۀ فرکانس است که از میدان های الکترومغناطیسی طبیعی زمین به منظور بررسی ساختار مقاومت ویژۀ الکتریکی زیر سطحی استفاده می کند. به دلیل اینکه منابع زمین گرمایی تغییرات زیادی در مقاومت ویژه زیر سطحی به وجود می آورند، اهداف ایده آلی برای روش مگنتو تلوریک هستند. به دلیل وجود چشمه های متعدد آب گرم، محدوده سبلان از سال 1356 به طور گسترده مورد اکتشاف متعدد ژئو فیزیکی جهت کشف و مدل سازی منبع زمین گرمایی قرار گرفته است.. ویژگی شاخص سیستم های فعال زمین گرمایی، وجود یک منبع حاوی سیال های داغ هیدروترمال می باشد که اغلب سنگ های پیرامون منبع، توسط سیال هیدرو ترمال دچار دگرسانی شده اند. آلتراسیون هیدرو ترمال سبب تغییر در ویژگی های فیزیکی (مقاومت ویژه الکتریکی. چگالی، سرعت امواج لرزه ای) محیط می شود که این تغییرات غیر عادی و یا بی هنجاری ها توسط روش های مختلف ژئوفیزیکی شامل روش های ژئو الکتریکی و الکترو مغناطیسی، گرانی سنجی، مغناطیسی و لرزه نگاری قابل تشخیص می-باشند. روش های الکترو مغناطیسی به خصوص روش مگنتو تلوریک (MT ) نقش پر اهمیتی در تصویر سازی هندسه منابع ژئو ترمال ایفا می کنند. در این مطالعه مدل سازی 24 سونداژ مگنتو تلوریک که توسط کارشناسان شرکت فیلیپینی Energy -Development Corporation در سال 2007 میلادی، با استفاده از دستگاه Phoenix MTU-5A با محدوده فرکانسی 0.0005 تا 320 Hz از دره موئیل واقع در دامنه ی غربی و جنوب غربی کوه سبلان برداشت شده انجام شده است. همچنین در این پژوهش چگونگی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی لایه های مختلف زیر سطح زمین تا عمق چند کیلومتری و رسیدن تا منابع ژئوترمال و وضعیت لایه های زمین شناسی مناطق مزبور مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی یک بعدی با استفاده از روش اُکام و بوستیک و مدل سازی دوبعدی با استفاده از روش گرادیان مزدوج غیر خطی انجام شده است. مدل سازی وارون سه بعدی با استفاده از الگوریتم مدل سازیWSINV3DMT صورت گرفت، نتایج به دست آمده از وارون سازی سه بعدی نشان دهنده ی این است که منطقه رسانا از عمق 1200-800 متری تا 2500 متری ادامه پیدا کرده است و احتمال می دهیم، مخزن زمین گرمایی باشد. منطقه دارای شکستگی ها و گسل هایی طبق نقشه ی زمین شناسی است که سیال در مرز شکستگی امتداد پیدا کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگنتو تلوریک #مدل سازی وارون سه یعدی #WSINV3DMT #روش اکام #روش گرادیان مزدوج غیر خطی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)