پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علی حمیدی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان [استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه از نانوذرات سالوادورا پرسیکا برای جذب آلاینده های آلی (رنگزاها)، آلاینده های معدنی (فلزات سنگین) و تصفیه زهاب اسیدی معدن مس سرچشمه استفاده شده است. برای شناسایی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی جاذب از آنالیزهای SEM، XRD، FT-IR و CNHS استفاده شد. نانوذرات سالوادورا پرسیکا به صورت ذرات بی شکل و ناهموار و در اندازه ی کوچکتر از 100 نانومتر است. تجزیه CNHS نشان می دهد که کربن 25/33 درصد از نانوجاذب را تشکیل داده است. تجزیه FT-IR نشان می دهد که تنها گروه عاملی این نانوجاذب که آلاینده های محلول را جذب می کند، -OH است که در باند 3775 قرار دارد. پس از شناسایی خواص نانوجاذب، ابتدا برای جذب رنگزاهای بازیک آبی41، بازیک بنفش 16 و کریستال بنفش و یون های مس(II) و منگنز(II) از پساب مصنوعی و جذب یون های مس(II) و منگنز(II) از زهاب اسیدی معدن مس سرچشمه در سیستم ناپیوسته استفاده شد. تأثیر پارامترهای pH، جرم جاذب، غلظت رنگزاها و یون ها، دما و زمان بر میزان جذب آلاینده ها در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوجاذب سالوادورا پرسیکا دارای بازده بیش از 90 درصد برای جذب آلاینده آلی و بازده بیش از 80 درصد برای یون مس(II) و بیش از 50 درصد برای یون منگنز(II) از زهاب داشته است. فرآیند جذب در آزمایشگاه به صورت تعادلی و سینتیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که فرآیند جذب آلاینده های آلی از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه مرتبه دوم و جذب یون های فلزی از ایزوترم فروندلیچ و سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می-کند. زهاب خروجی از معدن سرچشمه تجزیه شده که pH این زهاب 7/4 بوده که نشان از اسیدی بودن زهاب دارد. نتایج تجزیه ICP این زهاب نشان داد که غلظت یون های آهن(II)، مس(II) و منگنز(II) به ترتیب mg/l 5/1، 57/18 و 3/9 بوده که بیشتر از مقدار استاندارد این یون ها در آب آشامیدنی است و همچنین پارامترهای ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین در مرحله بعد حذف یون های مس(II) و منگنز(II) از زهاب مذکور در سیستم ناپیوسته با استفاده از نانوجاذب سالوادورا پرسیکا مورد آزمایش قرار گرفت. فرآیند جذب در آزمایشگاه به دو صورت ایزوترمی و سینتیکی بررسی گردید. این نانوجاذب به شکل مؤثری توانست مس(II) را با بازده بالاتر از 86 درصد و منگنز(II) را با بازده بالاتر از 44 درصد حذف کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جذب سطحی #نانوجاذب #بیوجاذب #گیاه سالوادورا پرسیکا #معدن مس سرچشمه #زهاب اسیدی معدن #فلزات سنگین #رنگزاها #آلاینده های آلی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)