پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهرا داتلی بیگی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، سید حسام‌الدین کاظمینی [استاد مشاور]
چکیده: دامنه امواج لرزه‌ای با عبور از لایه‌های زمین دچار تضعیف می‌شود. فاکتور کیفیت، پارامتر توصیف این تضعیف است که به عنوان نشانگر حضور هیدروکربور و شکستگی در مخزن می‌باشد. در این مطالعه، هدف بررسی توزیع فاکتور کیفیت در مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غرب ایران می‌باشد. به منظور محاسبه نگار فاکتور کیفیت در هر چاه، از روش نسبت طیفی با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی، که روشی متداول در محاسبه این پارامتر می‌باشد، استفاده شده است. البته به دلیل این که معمولاً در میادین نفتی به دلیل هزینه‌های بالا، داده لرزه‌نگاری درون‌چاهی در تعداد چاه‌های کمی برداشت می‌شود استفاده از روشی دیگر که داده‌های آن جهت محاسبه فاکتور کیفیت در دسترس باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مطالعه نگار فاکتور کیفیت در یکی از چاه‌ها با استفاده از روش تصحیح زمان تاخیر که از داده‌های لرزه‌ای سطحی، نگار صوتی و داده چک‌شات استفاده می‌کند محاسبه شده است. برای ارزیابی روش تصحیح زمان تاخیر، نگار فاکتور کیفیت آن با نگار فاکتور کیفیت روش نسبت طیفی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که روند تغییرات هر دو نمودار تا حد زیادی مشابه می‌باشد. در مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون گام‌به‌گام، توزیع فاکتور کیفیت در مخزن آسماری تخمین زده شده است. نتایج حاصل همبستگی متقابل 92/90 درصد و خطای تخمین 46/2 درصد را نشان داد. به منظور بهبود توزیع فاکتور کیفیت، نتایج مرحله قبل به عنوان نشانگر خارجی استفاده شد و مراحل تکرار گردید. در این مرحله میزان همبستگی متقابل 04/91 درصد و خطای تخمین 06/2 درصد تعیین شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فاکتور کیفیت #لرزه‌نگاری درون‌چاهی #روش نسبت طیفی #روش تصحیح زمان تاخیر #نشانگر‌های لرزه‌ای #مخزن آسماری #روش‌های چند‌نشانگری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)