پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فرهاد اورک [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، پیمان پورافشاری [استاد راهنما]
چکیده: در حال حاضر در میدان گازی پارس جنوبی که بین کشور ایران و قطر مشترک است به دلیل محدودیت ها و ویژگی های مخزنی و زمین شناسی خاص این میدان، تولید از دو لایه از چهار لایه تولیدی صورت می گیرد. با داشتن ویژگی های مخزنی و زمین شناسی این میدان و با بکارگیری تکنولوژی چاه های چند شاخه ای و هوشمند در این میدان، می توان از لایه هایی که محدودیت تولید دارند بهره برداری صورت گیرد. نکته مهم در این راستا بررسی دقیق ویژگی های مخزن مورد نظر، شامل تراوایی، تخلخل، نوع سازند و غیره به نحوی است که بتوان با توجه به مشخصات مخزن بهترین ساختار چاه چند شاخه ای را برای بیشترین تولید و با کمترین هزینه پیشنهاد نمود. بهینه-سازی طراحی و مشخصات چاه، تاثیر اساسی بر دبی تولید هیدروکربن از مخزن دارد. طراحی چاه با توجه به قابلیت های مخزن نکته بسیار مهمی در دست یابی به تولید بهینه می باشد. از عواملی که می تواند در بهینه سازی طراحی استفاده شوند؛ نوع و هندسه چاه، قطر لوله مغزی و فشار سرچاهی و ... می باشند. در این مطالعه، برای طراحی و بررسی ساختار های چند شاخه ای، از نرم افزار Prosper بهره گرفته شده است. مدل مخزنی میدان گازی پارس جنوبی ساخته شده و چاه های چند شاخه ای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی های انجام شده، به مقایسه نرخ تولید چاه ها پرداخته شده است. نهایتاً به این نتیجه رسیده شد، که استفاده از چاه های چند شاخه ای با دو شاخه مایل برای تخلیه سریع مخزن، به دلیل نرخ تولید بالایی که بدست می دهد، بسیار مناسب می باشد. سپس به بهینه سازی اجزاء و پارامتر های چاه طراحی شده با استفاده از آنالیز گره ای پرداخته شد و در نتیجه با توجه به خروجی نرم افزار، تولید از این میدان به کمک هر یک از این از این چاه ها تا سقف 114 میلیون فوت مکعب در روز افزایش یافت که چند برابر مقادیر تولید فعلی هر یک از چاه های معمولی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چاه های چند شاخه ای #طراحی چاه #هندسه چاه #آنالیز گره ای #نرخ تولید #ویژگی های مخزن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)