پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
هابیل سلطانی کاظمی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، حسن امیری بختیار [استاد مشاور]
چکیده: با گذشت زمان و استفاده بیش از حد از منابع هیدروکربنی همچنین با در نظر گرفتن بلوغ میادین نفتی، میزان تولید نفت روند نزولی پیدا کرده است. از این رو برای بهبود و بهینه‌سازی عملکرد مخزن جهت افزایش تولید و بازدهی میادین نفتی و کاهش سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی استفاده از چاههای چندشاخهای گسترش زیادی پیدا کرده است. چاه‌های چند‌شاخه‌ای نسبت به چاه‌های افقی و افقی توسعه یافته به‌خاطر افت فشار کمتر، از تولید بالاتر و اقتصادی‌تری برخوردار هستند. حفاری چاه‌های چندشاخه‌ای نیازمند دانش و آگاهی کافی از پارامترهای زمین شناسی: شکل مخزن، توزیع تخلخل و تراوایی مخزن، پارامترهای تولیدی: مسیر چاه‌ها، تعداد چاه‌ها، شکل چاه‌ها، و پارامترهای اقتصادی: قیمت نفت و هزینه‌های حفاری استح. مدل‌سازی مخزن ابزاری است که میتواند تغییرات پارامترهای ارایه شده را نمایش دهد و جهت بهینه‌سازی از آن کمک گرفت. در این پژوهش به منظور بهینه‌سازی مسیر حفاری چاه‌های چند‌شاخه‌ای در میدان جفیر از مدل‌سازی مخزن استفاده شده است. روش کار بدین صورت انجام گرفت که پس از جمع آوری دادههای مورد نظر میدان جفیر مدلهای سه‌بعدی توزیع تخلخل، تراوایی و اشباع آب در میدان ساخته شد. سپس با بررسی‌های انجام داده محدوده‌های بهینه با توجه به نقاط دارای پتانسیل مخزنی بالاتر انتخاب در آخر با توجه به دستورالعمل شرکت نفت برای حفاری چاه‌های چند‌شاخه‌ای در این میدان مسیرهای بهینه حفاری طراحی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چاه چند‌شاخه‌ای #میدان جفیر #مدل‌سازی مخزن #بهینه‌سازی #مسیر حفاری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)