پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
وحید نیک بین [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]
چکیده: حدود چهار دهه است که استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در طراحی معادن رواج یافته است. بیشتر این الگوریتم ها در زمینه ی مباحث مربوط به معدن کاری روباز بوده است و بر خلاف معدن-کاری روباز، رشد این الگوریتم ها در زمینه ی معدن کاری زیرزمینی بدلایلی مانند متعدد بودن روش-های استخراج زیرزمینی، پیچیدگی مدل سازی اقتصادی محدوده معدنی و استفاده از فرضیات ساد ه-ساز در تهیه این الگوریتم ها، بسیار کند بوده است. در این تحقیق، به منظور تعیین محدوده بهینه کارگاه های استخراج، یک الگوریتم جزگرای جدید به نام SOA طراحی شده است که در یک طبقه استخراجی با در نظر گرفتن محدودیت های فنی تعریف شده، محدوده بهینه را تعیین می نماید. این الگوریتم توانایی در نظر گرفتن محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر طول کارگاه استخراج در دو جهت امتداد و ضخامت، حداقل و حداکثر ارتفاع کارگاه های استخراج، محدودیت هم ترازی و همچنین حداقل عرض لنگه جانبی را دارا است. پس از تدوین این الگوریتم، برای فراگیر نمودن عملیات طراحی، الگوریتم دیگری به نام MLOA تدوین و توسعه داده شده است. در این الگوریتم ابتدا تعداد و محل تمام طبقات محتمل، مشخص و سپس با فراخوانی الگوریتم SOA، تعداد، ابعاد و موقعیت کارگاه های استخراج در درون هر طبقه استخراجی مشخص می گردد؛ در نهایت با تعیین ارزش بدست آمده از مجموع ارزش طبقات محتمل و تعیین ارزش هر محدوده معدن کاری محتمل، این محدوده ها با یکدیگر مقایسه شده و یک چیدمان بهینه از تعداد و جانمایی طبقات، به همراه تعیین محدوده ی استخراج در هر طبقه استخراجی به عنوان خروجی الگوریتم MLOA انتخاب خواهد شد. یک برنامه کامپیوتری نیز در محیط نرم افزار MATLAB تدوین شده است که با کاربرد آن، پس از وارد نمودن مدل های بلوکی درآمدی و هزینه ای و دیگر پارامترهای فنی و اقتصادی، بر مبنای الگوریتم فراگیر MLOA، محدوده بهینه معدن کاری تعیین می شود و در نهایت یک تصویر سه بعدی از محدوده بهینه کارگاه ها و طبقات استخراجی به عنوان خروجی این برنامه نشان داده خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محدوده معدن کاری زیرزمینی #کارگاه محتمل #طبقه محتمل #الگوریتم SOA #الگوریتم MLOA #بهینه سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)