پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
جمال زادهش [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، احمد رمضان زاده[استاد راهنما]، مصطفی شریف زاده [استاد مشاور]
چکیده: برای تحلیل، طراحی و پیش بینی عملکرد سازه هایی که در داخل و یا بر روی توده سنگ ها ساخته می شوند نیاز به درک صحیح ویژگی های مکانیکی (مقاومت و تغییرشکل پذیری) توده سنگ-های درزه دار است. به دلیل طبیعت آماری ویژگی های هندسی و ژئومکانیکی ناپیوستگی ها، پیش-بینی دقیق ویژگی های مکانیکی و تغییرشکل پذیری توده سنگ های درزه دار خیلی مشکل است. در این تحقیق ابتدا براساس قضاوت های مهندسی و تجارب موجود یک تقسیم بندی اولیه از سنگ ها به سه دسته آذرین، دگرگونی و رسوبی بعمل می آید. سپس با بررسی میدانی و درزه نگاری دقیق از هر سه نوع سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی، تابع توزیع آماری تداوم درزه ها برآورد شده است. در مرحله بعد با استفاده از تابع توزیع تداوم درزها، مدل آماری مناسب جهت تحلیل عددی ساخته شده است. پس از تدوین مدل آماری، با استفاده از روش عددی اجزاء مجزا (نرم افزار UDEC) به عنوان ابزار تحلیل تنش در دو بعد بر روی بلوک های سنگی شامل درزه های مختلف با طول های مختلف، فاکتور تداوم درزه و تاثیر آن در مقاومت نهایی توده سنگ درزه دار مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #درزه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)