پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رضا شکری [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]
چکیده: در محدوده مورد مطالعه در این تحقیق (بزمان)، سنگ های آتشفشانی با شواهد حضور دگرسانی‌های آرژیلیتی و چندین مرحله سیلیسی شدن قابل مشاهده است. در رگه های سیلیسی در مواقعی عیار طلا به 1 گرم در تن می رسد. شناسایی و بررسی این رگه های سیلیسی مورد نظر بوده و برای تفکیک آن ها و تعیین گسترش این رگه ها از روش‌های ژئوالکتریک، شامل برداشت فاکتورهای مقاومت ویژه الکتریکی و شارژ ابیلیته استفاده شده است. ابتدا مناطق مورد نظر با آرایه مستطیلی زیر پوشش برداشت و اندازه‌گیری قرار گرفته و پس از تفکیک آنومالی های مقاوم الکتریکی احتمالی مرتبط با رگه‌های سیلیسی، برای تعیین گستره عمقی آن ها با استفاده از آرایه دو قطبی-دو قطبی تعداد 7 مقطع عرضی مدل‌سازی و تهیه گردیده است. سپس نتایج حاصل با اطلاعات زمین شناسی موجود بررسی و محل گمانه های اکتشافی به منظور اعتبار‌سنجی نتایج مطالعات پیشین با مشخصات کامل آزیموت، شیب و طول حفاری پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت ویژه الکتریکی (RS) #بارپذیری (IP) #رگه های سیلیسی #محدوده معدنی بزمان #دوقطبی-دوقطبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)