پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سعید جوادی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد مشاور]
چکیده: بخش اصلی هزینه تمام شده ماده معدنی در معادن تحت تأثیر هزینه های حمل و نقل است. صرفه جویی در این بخش از هزینه های معدن کاری که بخش اعظم هزینه ها را شامل می شود، می-تواند راهکار مناسبی برای مقابله با افت و کاهش قیمت فروش ماده معدنی برای ادامه حیات معدن و اقتصادی بودن استخراج باشد. لذا، لازم است هزینه های حمل و نقل، مخصوصاً در بخش باطله-برداری به حداقل برسد. در این پژوهش به منظور کاهش هزینه های باطله برداری، هدف انتخاب محل مناسب دمپ باطله می باشد. علاوه بر متفاوت بودن اهمیت هرکدام از معیارهای مورد نظر، نظرات متخصصین نیز متفاوت است. همچنین برتری گزینه ها از قانون صفر و یک پیروی نمیکند به همین دلیل برای رسیدن به این مهم، از میان روش های تصمیم گیری، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی به عنوان مبنای کار انتخاب شده است. در این پژوهش در معدن پلاسری سنگ آهن گلستان از مجموعه معادن شرکت فلات شرق خواف، معیارها در دو زمینه اصلی اقتصادی و محیط زیستی انتخاب شده اند: عوامل اقتصادی عبارتنداز: فاصله دمپ از دستگاه های پیش فرآوری، هموار بودن مسیر، عدم وجود ماده معدنی در محل دمپ باطله با بررسی نقشه های آنومالی، فاصله دمپ تا پیت استخراجی و ظرفیت دمپ. عوامل زیست محیطی شامل: عدم قرارگیری دمپ در مسیر باد، عدم قرارگیری ساختمان اداری در مسیر باد و دمپ، شرایط هیدروژئولوژی و انتشار گرد و غبار. گزینه های موجود در این پژوهش 4 محل برای انباشت باطله است. برای حل این مسأله ابتدا اهمیت هرکدام از پارامترها نسبت به یکدیگر سنجیده شده است، سپس اهمیت هرکدام از گزینه ها نسبت به هر معیار ارزیابی شده و پس از آن در مرحله بعد امتیاز هر گزینه از جمع حاصل ضرب وزن هر گزینه نسبت به معیار در وزن همان معیار نسبت به هدف، بدست آمده است. در پایان دمپ شماره 1 به عنوان بهترین گزینه انتخاب شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتخاب محل دمپ باطله #روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی (FDAHP) #معدن سنگ آهن گلستان #کاهش هزینه های باطله برداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)