پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
رامین ارجمندزاده [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]
چکیده: درسیستم های قدرت مرسوم، اکثر توان توسط ژنراتورهای سنکرون که دارای اینرسی زیادی هستند تولید می-شود. این اینرسی زیاد می تواند از تغییرات شدید و ناگهانی فرکانس در هنگام بروز اغتشاش در شبکه جلوگیری کند و پایداری شبکه را حفظ کند. امروزه با افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه که فاقد اینرسی هستند، اینرسی شبکه کاهش یافته و حساسیت شبکه نسبت به اغتشاشات بیشتر می شود. اخیرا، تکنولوژی ژنراتور سنکرون مجازی (VSG) پیشنهاد شده است که می تواند اینرسی را به صورت مجازی برای اینگونه منابع فراهم کند درنتیجه اینرسی شبکه افزایش می یابد. در این پایان نامه ابتدا تحلیل پایداری دینامیکی یک سیستم VSG صورت گرفته است سپس بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته یک طرح کنترلی معرفی شده است. برای تحقق و اثربخشی طرح کنترلی، VSG در محیط Matlab/Simulixnk شبیه سازی شد. سپس تحت دو سناریو تغییر توان مرجع و تغییر بار مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین طرح کنترلی برای انواع طرح های VSG یعنی: تکفاز، سه فاز و موازی پیاده سازی شد. نتایج شبیه سازی حاکی از موفقیت آمیز بودن طرح کنترلی در بهبود پایداری دینامیکی و سازگار بودن آن با انواع VSG های تکفاز، سه فاز و موازی می باشد. همچنین در ادامه، پایداری VSG را در مقابل حضور یک انحراف DC در شبکه توسط یک انتگرال گیر کلی مرتبه سوم (TOGI) بهبود بخشیدیم. TOGI در اینوترهای متصل به شبکه استفاده می شوند و قادر به استخراج دقیق مؤلفه های اساسی ولتاژ و جریان خروجی اینورتر حتی در شرایط هارمونیکی و انحراف DC هستند. همچنین یک طرح فازی جهت انتخاب مقدار بهینه اینرسی متناسب با شدت اغتشاش انتخاب شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژنراتور سنکرون مجازی #پایداری دینامیکی #منابع انرژی تجدیدپذیر #اینورتر #اینرسی مجازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)