پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
معز داودی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، مجید علومی بایگی[استاد مشاور]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: هدف این پایان نامه بررسی روشهای خوشه بندی در تقسیم بندی سیستمهای قدرت چند ماشینه بر اساس رفتار مشابه نوسانات زاویه روتور می باشد. در روشهای همپایی بر اساس خوشه بندی، با توجه به موقعیت اغتشاش در سیستم قدرت می توان شبکه را به چند ناحیه تقسیم کرد. از آنجاییکه در یک شبکه با تعدادی زیادی باس، خطوط انتقال و ژنراتور سنکرون، انجام مطالعات دینامیکی با انجام محاسبات بسیار و زمانبر همراه است، لذا از روش خوشه بندی برای تعیین ژنراتورهای همپا استفاده شده است. در این پایان نامه از روشهای خوشه بندی برای تعیین ژنراتورهای همپا استفاده می شود. روشهای خوشه بندی بدون سرپرست به کار رفته در این پایان نامه شامل خوشه بندی سلسله مراتبی، خوشه بندی سخت K-میانگین و خوشه بندی فازی C-میانگین می باشند. برای دو شبکه تست 39 باسه و 68 باسه، ژنراتورهای سنکرون همپا با استفاده از سه روش خوشه بندی مذکور تعیین شدند. برای تایید روشهای پیشنهادی، رفتار ژنراتور معادل هر خوشه از ژنراتورهای همپا تعیین شد. انتخاب یکی از سه روش فوق به ماتریس داده ها، که بیانگر ویژگیهای فیزیکی شبکه است، بستگی دارد. در این پایان نامه برای دو سیستم تست، جوابهای مشابهی برای سه روش فوق بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژنراتور سنکرون #زاویه روتور #روشهای همپایی #ژنراتورهای سنکرون همپا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)