پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عطیه حسامی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: تاری ناشی ات عدم فوکوس به دلیل عوامل مختلفی همچون محدودیت عمق فوکوس لنز دوربین نقشه تاری « ، ایجاد میشود. نقشهای که میزان تاری یک تیویر را در نواحی مختلف آن نشان میدهد نام دارد. وذود تنوع فراوان در شرایک تیویربرداری و سوژه، تخمین نقشه تاری را با چالشهای » تیویر متعددی مواذه میساتد که در این تحقیق بهطور خاص به چالش شباهت رنگی سوژه و پستمینه پرداخته شده است. در این پایاننامه روشی ذدید ذهت تخمین نقشه تاری تیویر رنگی معرفی شده است. در روش پیشنهادی ابتدا تاری در لبههای تیویر تخمین تده میشود؛ سپس تیویر رنگی ورودی با معیار رنگ به سوپرپیکسلهای تشکیلدهنده آن ناحیهبندی شده و در هر سوپرپیکسل میانه تاری پیکسلهای لبه تخمین تده شده در آن، به عنوان میزان تاری سوپرپیکسل در نظر گرفته میشود. سپس تاری هر سوپرپیکسل با درنظر گرفتن شباهت رنگی و شباهت میزان ذزئیات آن، با سوپرپیکسلهای همسایهاش ساتگار میگردد. میزان ذزئیات هر سوپرپیکسل به کمک مقادیر ویژه در تجزیه مقادیر منفرد انداته گیری میشود. چنانچه ذزئیات یک سوپرپیکسل مشابه سوپرپیکسلی در همسایههای آن باشد به شرط آنکه این دو سوپرپیکسل رنگ مشابهی داشته باشند تاری آنها ساتگار میگردد. نتایج ارتیابی نشان می دهد روش پیشنهادی نقش بسزایی در تخمین دقیقتر تاری در تیاویری که سوژه و پستمینه دارای شباهت رنگی هستند، دارد. به طور کلی عملکرد روش پیشنهادی در مواذهه با اکثر چالشهای مطرح شده، موفقیتآمیز است. در الگوریتم پیشنهادی، برای تیاویر موذود در پایگاه داده مورد استفاده، میانگین MSE و PSNR به ترتیب برابر 0/2219 و 7/5858 به دست آمد. الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر روشهای مورد مقایسه بسیار سریع است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقشه تاری #سوپرپیکسل #تجزیه مقادیر منفرد #شباهت رنگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)